College van Woerden ziet Reijerscop als geschikte locatie voor windturbines

| 27 november 2022

De gemeenteraad van Woerden wil de opwek van windenergie mogelijk maken. Voor het bepalen van de locatie, heeft de raad eerst het college van burgemeester en wethouders verzocht een vergelijking te maken tussen twee mogelijke zoekgebieden voor de periode tot 2030: de polders Reijerscop en Barwoutswaarder. Uit die vergelijking blijkt dat Reijerscop het meest geschikt is. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.

De gemeenteraad van Woerden heeft in 2021 het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie vastgesteld. Daarin staat hoeveel energie de gemeente wil opwekken met windenergie en zonne-energie, in welke gebieden dat kan gebeuren en onder welke voorwaarden.

38-44 GWh aan wind tegen 2030

De raad heeft daarbij voor Woerden de opgave verdeeld onder middelgrote projecten (kleinere zonnevelden en kleine windmolens op eigen erf) en 76 tot 88 GWh voor grootschalige projecten, die voor de helft met zonne-energie en voor de helft met windenergie opgewekt gaat worden. De raad heeft aangegeven waar zonnevelden mogen komen maar had nog geen keuze gemaakt voor de locatie voor de opwekking van windenergie.

Het college heeft de twee gebieden op verschillende punten naast elkaar gelegd. Er is gekeken naar het aantal woningen dat in de buurt ligt. En naar plannen voor windenergie in buurgemeenten. Ook is er gekeken of de windturbines straks op het elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden en of ze niet midden in een natuurgebied zouden komen.

Het vervolg

Het college heeft nu een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd om verder te gaan met windenergie in Reijerscop. Het is aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen. Inwoners die hun mening mee willen geven aan de raad, kunnen inspreken bij de vergadering.

Als de raad een definitieve keuze voor een gebied heeft gemaakt, dan gaat het college in dat gebied verder in gesprek met bewoners en met natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties om te peilen welke zorgen en wensen er leven en welke kansen de komst van windenergie kan brengen voor de omgeving. De uitkomsten van deze gebiedsprocessen gebruiken we voor het opstellen van een ontwerpend onderzoek, een toetsingskader en een maatschappelijke tender. Bron: Gemeente Woerden

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.