College Wijchen ziet windturbines bij A50 niet zitten

| 27 april 2021

Eind vorige week heeft het college van B&W van Wijchen de gemeenteraad geadviseerd het principeverzoek voor Windpark Wijchen A50 af te wijzen. Volgens het college zijn er nadelige effecten op de natuur- en cultuurhistorie die zwaarder wegen dan het belang van het opwekken van duurzame energie. Op 20 mei zal de gemeenteraad hierover vergaderen.

In november dienden de Vereniging Windpark Wijchen A50 en Coöperatie Energie Samen u.a. bij de gemeente Wijchen een principeverzoek in voor een windpark langs de westkant van de A50, ter hoogte van verkeersplein Bankhoef. Het plan is voor 5 windturbines met een hoogte van 250 meter.

“Het plan is op meerdere punten in strijd met de Gedragscode Windenergie van de gemeente”, geeft Titus Burgers, wethouder Duurzaamheid, aan. “In de Gedragscode hebben we opgenomen dat de maximale tiphoogte 150 meter mag zijn. Dus een hoogte van 250 meter kan niet. Maar nog veel belangrijker is dat omwonenden en belanghebbenden niet meteen vanaf de planvorming betrokken zijn.”

Burgers duidt hier op de Gedragscode windenergie uit 2016. Volgens de initiatiefnemers is met de eisen (zoals de maximale tiphoogte van 150 meter) in de gedragscode geen realistisch windontwikkeling mogelijk. Dit beleid zou in 2019 worden geëvalueerd door de gemeente maar dat is nog niet gebeurd.
Door toch een principeverzoek in te dienen willen de initiatiefnemers bevorderen dat de gemeente tot redelijk beleid komt, zo melden de initiatiefnemers op hun website.

Nadelige effecten op natuur- en cultuurhistorische waarden

De waarden van natuur- en cultuurhistorie zouden het maken van een windpark op die plek langs de A50 in de weg staan. Het gebied waar de windturbines zouden moeten komen, is een open agrarische landschap met een hoge landschappelijke kwaliteit. Ook liggen er relatief veel woonbestemmingen. Daarnaast doen windmolens van die hoogte en op die plek afbreuk aan de beschermde dorps-/stadsgezichten van Ravenstein en Batenburg, aldus de college.

Burgers: “De regio onderstreept dit nog eens. In de Regionale Energie Strategie is het gebied tussen Niftrik en Hernen om die redenen ook niet meegenomen als verkennings- en zoekgebied voor windmolens.”

Raadsbesluit

Het besluit om al dan niet mee te werken aan het initiatief van Vereniging Windpark Wijchen A50 en coöperatie Energie Samen maakt de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hier 20 mei over en neemt 27 mei een besluit. Bron: Gemeente Wijchen

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.