Commissie m.e.r. – meer onderzoek naar gevolgen voor bruinvissen nodig voor windpark IJmuiden Ver Alpha

| 27 november 2023

Eind vorige week heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie) aan de minister voor Klimaat en Energie haar advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor het offshore windpark IJmuiden Ver Alpha. Volgens de Commissie is meer onderzoek nodig naar de impact van het heien van de windturbinefunderingen op bruinvissen.

De overheid wil in het windenergiegebied IJmuiden Ver de bouw van windparken mogelijk maken. Dit gebied dat circa 62 kilometer voor de kust van IJmuiden ligt, is verdeeld in verschillende kavels. Voor het kavel Alpha wil de overheid in een kavelbesluit vastleggen onder welke voorwaarden een windpark aangelegd en geëxploiteerd mag worden. Voordat de minister voor Klimaat en Energie over dit kavel besluit, zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport (MER).

In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.

Kavel Alpha (voorheen kavel I en II) biedt ruimte voor opwek van 2 GW energie. Voor dit gebied is in het MER een alternatief van 2×67 turbines van elk 15 MW of om 2×50 turbines van elk 20 MW onderzocht. Als het gaat over de uitkomsten van de MER dan verschillen beide alternatieven nauwelijks van elkaar, zo meldt de Commissie in haar advies. Volgens de Commissie is het rapport gedetailleerd en het onderzoek is diepgaand. Het rapport laat goed zien dat windturbines nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels en vissen.

Gevolgen voor bruinvissen

Tegelijkertijd ontbreekt op verschillende onderdelen de benodigde kennis voor de besluitvorming. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gevolgen van onderwatergeluid voor de bruinvispopulatie. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER dat belangrijke informatie ontbreekt. De Commissie doelt op het punt –  Verstoring van zeezoogdieren door heigeluid. Hier is onvoldoende uitgewerkt in hoeverre maatregelen ervoor kunnen zorgen dat bij het heien er geen geluidsnormen worden overschreden.

Het heien van 15 en 20 MW monopalen geeft onder water naar verwachting een SEL4 van 185-188 dB re 1µPa2s op 750 m van de heilocatie. Nu bekende dempingsmaatregelen geven een maximale geluidsreductie van 22-23 dB. Om de verstoring van het onderwaterleven tegen te gaan, hanteert het MER een onderwatergeluidsnorm van SELss (750 m) = 160 of 164 dB re 1µPa2s op 750 m van de heilocatie. Het is – gezien de verwachte reducties – onzeker of deze normen haalbaar zijn. Vooral bij de 20 MW monopaal met een van diameter 15 m bestaat nog grote onzekerheid over het werkelijke geluidsniveau. Het MER gaat namelijk uit van funderingen tot 20MW waar de gebruikte achtergrondinformatie uitgaat van onder meer 8 MW.

Compensatie met bouw toekomstige windparken

Volgens het MER kan de overschrijding die optreedt bij de aanleg van kavel Alpha gecompenseerd worden door minder geluid te produceren bij later aan te leggen windparken (in een cumulatief scenario). Als de aanleg van de eerste kavels, waaronder Alpha, al tot een ruime overschrijding van de norm van 164 dB leidt, dan is het de vraag hoe bij toekomstige windparken normoverschrijdingen worden voorkomen. Het gaat hierbij om aanleg van de overige windparken uit de routekaart Windenergie op Zee 2023 (en de recente aanvulling hierop) waarvoor een lagere geluidnorm van 160 dB is voorzien.

De Commissie vraagt aandacht voor de eventuele noodzaak om naast geluidarme funderingstechnieken aanvullende maatregelen in te zetten om te kunnen voldoen aan een strengere geluidsnorm voor toekomstige kavelbesluiten.

Om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over kavel Alpha, adviseert de Commissie deze informatie in een aanvulling op het MER op te nemen, alvorens een besluit te nemen over kavel Alpha. Verder vraagt de Commissie ook aandacht voor kennisontwikkeling om de cumulatieve gevolgen van windenergie op de Noordzee ook in de toekomst goed te kunnen beoordelen. Het gaat vooral om de invloed op natuur en om scheepvaartveiligheid.  Lees hier het volledige advies.

Tags: , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.