30 reacties op startnotitie gemeente Dordrecht over windmolens

| 27 augustus 2014

De gemeente Dordrecht onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie. Welke effecten hebben windmolens op het milieu, natuur & landschap? Uitgangspunten van het onderzoek is vastgelegd dit voorjaar en een startnotitie is opgesteld.  Dordtenaren zijn uitgenodigd mee te praten over en te reageren op deze notitie. De gemeente ontving ruim dertig reacties. De startnotitie is daarop aangepast en gaat nu ter vaststelling naar de gemeenteraad.


De provincie Zuid-Holland wees zones langs de Dordtse Kil en de Merwede aan voor windenergie. De gemeente Dordrecht heeft deze zones onderzocht op technische haalbaarheid. Op Dordtse Kil III en IV, de Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland blijkt windenergie mogelijk te zijn. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties bekijkt de gemeente waar en hoe windmolens daar een plek kunnen krijgen. De startnotitie windenergie legt de uitgangspunten vast voor het onderzoek naar de effecten op milieu, natuur en landschap.


Rond windenergie is in Dordrecht uitgebreid gecommuniceerd. Zo zijn in het voorjaar goedbezochte bijeenkomsten gehouden waar bezoekers vragen stelden en aandachtspunten meegaven. Eerder is al een klankbordgroep ingesteld met bewoners, ondernemers en organisaties. Zij gaven input voor de startnotitie.


De gemeente vindt het belangrijk dat belanghebbenden in elke stap van het proces worden meegenomen en kunnen meepraten. Aan de hand van objectieve 3D-weergaven gaat zij in het najaar het gesprek aan met bewoners en ondernemers van de zoekgebieden.


De startnotitie vormt de basis voor verder onderzoek. De volgende stap is gedetailleerder onderzoeken of en waar in deze gebieden windmolens kunnen komen. Dat gebeurt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Een MER bekijkt bijvoorbeeld geluidsgrenzen, veiligheid, schaduw en gevolgen voor natuur en landschap. Ook wordt een ontwerp-structuurvisie opgesteld. Bij deze vervolgstappen vraagt de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties wederom nadrukkelijk om hun inbreng.

merweede

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.