Gemeente Aalten ziet alleen kans voor grote windturbines bij vervanging bestaande

| 27 mei 2021

Op 25 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalten ingestemd met de Inspraaknota Uitnodigingskader zon en wind. Mede naar aanleiding van inspraakreacties wordt het kansrijk gebied voor grote windturbines verkleind, tot het gebied waar zich windpark Hagenwind bevindt, ten noorden van het Aaltense Goor. Bovendien geldt hierbij dat het huidige aantal windturbines niet overschreden mag worden. Nieuwe grote windturbines in dit gebied zijn dus slechts mogelijk als de huidige worden verwijderd.

Gemeente Aalten wil in 2030 energieneutraal zijn en in 2050 (bijna) CO2-neutraal. Duurzame energie zal hier een rol bij spelen. Op dit moment komen daar alleen zonne- en windenergie voor in aanmerking.

Uitnodigingskader als leidraad

In 2020 is een start gemaakt met het Uitnodigingskader zon en wind om te bepalen hoe en tot welke grootte er in de gemeente Aalten zonne- en windenergie gewonnen kan worden. Het Uitnodigingskader is de input van de gemeente Aalten binnen de samenwerking van de RES-regio Achterhoek.

Tot en met 13 april kon iedereen die dat wilde een reactie geven op het ontwerp Uitnodigings-kader zon en wind. De meeste reacties gaan over het gebied rond windpark Hagenwind, dat in het ontwerp Uitnodigingskader ‘kansrijk’ is genoemd voor grote windmolens (tot 180 meter). Er zijn met name zorgen over geluid en slagschaduw en de invloed op natuur en landschap. Een andere groep insprekers is van mening dat zonneparken niet op kostbare landbouwgrond gebouwd moeten worden, aldus de Gemeente.

Aanpassing Uitnodigingskade

Alle inspraakreacties zijn door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en beantwoord in een inspraaknota. Dit leidde tot een aantal nieuwe inzichten en aanpassing van het Uitnodigingskader, waaronder verkleinen van het kansrijke gebied voor grote windturbines.

Het kansrijk gebied is verkleind tot het gebied tussen de Zilverbekendijk, de Boterdijk, de Goorstegendijk en de grens met de gemeente Oude IJsselstreek. Buiten dat gebied zijn er in de gemeente Aalten onvoldoende kansen voor landschappelijk verantwoord gegroepeerde grote windturbines.

Geen uitbreiding windpark Hagenwind

In dit gebied staan de 8 windturbines van Windpark Hagenwind uit 2007. Het park is destijds een initiatief geweest van 11 initiatiefnemers verenigd in V.O.f. Hagenwind. De turbines hebben elk een vermogen van 2 MW, een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 82 meter.

De gemeente Aalten staat echter geen extra windturbines toe in dit gebied. Wel staat de gemeente open voor verkenning van de mogelijkheden om de winning van windenergie te intensiveren wanneer de bestaande windturbines vervangen (moeten) worden.

Meer aandacht voor natuur, landschap en recreatie

Voor het meewerken aan realisatie van zonnevelden past gemeente Aalten een tendersysteem toe. Een aantal beoordelingscriteria wordt aangescherpt en/of zwaarder meegewogen. Denk aan het gebruik van onopvallende materialen passend bij een goede landschappelijke inpassing en aandacht voor bodemleven, biodiversiteit en koolstofopslag.

De gemeenteraad neemt naar verwachting op 12 juli een besluit over het Uitnodigingskader zon en wind. Bron: Gemeente Aalten

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.