Gemeenteraad Dinkelland vergadert 5 december over beleid windenergie

| 27 november 2023

Het College van B&W van gemeente Dinkelland heeft vorige week ingestemd met het beleid voor windenergie. Dit lokale windbeleid wordt ter bespreking en besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad op 19 december.

In het beleid is rekening gehouden met de uitgangspunten die provincie Overijssel medio 2023 heeft vastgesteld en de landelijke concept milieunormen uit het ontwerp besluit. Hierdoor is onder meer nog sprake van één zoekgebied: Denekamp – Noord Deurningen. Zo wil de gemeente meer duidelijkheid bieden naar de inwoners waar wel of juist geen ontwikkelingen mogelijk zijn als rekening wordt gehouden met de lokale kaders. Het windbeleid wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad op 19 december 2023.

Mede op basis van de reacties van omwonenden en andere geïnteresseerden tot en met september 2023, en de provinciale en landelijke ontwikkelingen, zijn de geluidsnormen en afstandsnormen aangescherpt. Zo streeft de gemeente naar optimale bescherming van de leefomgeving van direct omwonenden, 100% lokaal eigendom met een minimum van 51% en voldoende opbrengst van duurzame energie voor de bijdrage aan de ambities binnen de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. Op basis van de nieuwe uitgangspunten is het aantal zoekgebieden beperkt tot één: Denekamp – Noord Deurningen.

Normen om hinder te beperken

“De direct omwonenden hebben aangegeven dat zij zich zorgen maken over mogelijke hinder dat volgens hen op langere termijn ook effect kan hebben op de gezondheid,” laat wethouder Cel Severijn weten. “Daarom hebben we in het windbeleid normen opgenomen, die eventuele hinder zoveel mogelijk voorkomen. Bij een eventuele aanvraag moeten ontwikkelaars aantonen dat zij rekening houden met de normen voor afstand, geluid, slagschaduw en verlichting. En we hebben uitgangspunten opgenomen om tonaal geluid te voorkomen, want ook daar maakte men zich zorgen over.”

Afstandsnorm en geluidsnorm

De gemeente volgt de landelijke en provinciale normen, maar werkt dit op sommige vlakken verder uit om inwoners beter te kunnen beschermen. In het lokale windbeleid is opgenomen dat rekening moet worden gehouden met een afstandsnorm van twee keer de tiphoogte met een minimale afstand van 400 meter. Ook is een geluidsnorm van 45 dB Lden van toepassing. Daarnaast wordt onder meer een geluidsnorm geëist van 39 dB Lnight om geluidshinder in de nacht te beperken. Dat biedt gedurende de avond en de nacht extra bescherming tegen mogelijke geluidshinder. Verder mogen windturbines geen slagschaduw veroorzaken op ‘slagschaduwgevoelige’ objecten, zoals woningen. Maar, omdat het tijd kost om een windturbine stil te zetten, is enige slagschaduw niet geheel te voorkomen.

Zoekgebieden beperkt tot Denekamp – Noord Deurningen

“Gezien de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten, lijkt er in onze gemeente één zoekgebied te zijn waar dit kan,” vertelt wethouder Cel Severijn. “Dat is het zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen. Het zoekgebied Saasveld valt af, omdat hier naar ons idee geen clustering van 4 windturbines mogelijk is. Ook niet gemeentegrensoverschrijdend. Zo willen we duidelijkheid geven aan inwoners waar de gemeente eventuele mogelijkheden ziet voor de realisatie van windturbines en waar niet.”

zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen

Beperkingen zoekgebied

Het zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen kent nog wel beperkingen door het Traktaat van Meppen. Hierdoor mogen binnen 377 meter van de landsgrens geen turbines gebouwd worden zonder toestemming van de bevoegde gezagen in Duitsland en de provincie Overijssel. Hierover vindt afstemming plaats tussen Duitsland en de provincie Overijssel.

Daarnaast geldt in het zoekgebied Denekamp – Noord Deurningen een beperking voor de laagvliegroute van Twente Airport en vanuit het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Voor beide beperkingen geldt dat er ontwikkeling mogelijk is als rekening wordt gehouden met een aantal voorwaarden.

Lokaal eigendom

Verder streeft de gemeente Dinkelland naar 100% lokaal eigendom met een minimum van 51%. Dit streven staat los van financiële compensatie van de omgeving, zoals een omgevingsfonds en/of een omwonendenregeling. “Met deze voorwaarden willen we een eerlijke verdeling van lusten en lasten bereiken,” licht wethouder Severijn toe. “De directe omgeving moet zoveel mogelijk kunnen profiteren van de duurzame opwek van elektriciteit en hinder moet zoveel mogelijk worden beperkt. Hoe het lokaal eigendom er exact uit gaat zien, dat stemmen we af met de omgeving.”

Zienswijzen concept windbeleid Noordoost Twente

Betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend op het concept windbeleid Noordoost Twente ontvangen een brief met een verwijzing naar de beantwoording. De beantwoording van de zienswijzen is terug te vinden in de Reactienota.

Besluitvorming raad en inspraak belanghebbenden

Het windbeleid wordt op 5 december 2023 toegelicht in de raadscommissie. Op dat moment kunnen inwoners en andere belanghebbenden ook inspreken. Dit kan tot vrijdag 1 december 12.00 uur via griffie@dinkelland.nl. Besluitvorming door de raad vindt naar verwachting plaats op 19 december 2023.

Na vaststelling van het windbeleid zal provincie Overijssel eventuele aanvragen toetsen aan de uitgangspunten die in dit lokale beleid zijn vastgesteld. Bron: Gemeente Dinkelland

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.