Gemeente Waalwijk legt concept-Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie ter inzage

| 27 september 2023

Op donderdag 21 september 2023 heeft de gemeenteraad van Waalwijk in meerderheid besloten om de concept-Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vrij te geven voor inspraak.

De gemeenteraad van Waalwijk heeft op 24 juni 2021 de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie (GODE) vastgesteld. Hierin heeft de gemeenteraad als doel gesteld om in 2030 tenminste 50 % van het totale elektriciteitsverbruik binnen de gemeente duurzaam op te wekken op het eigen grondgebied. Zo wil de gemeente Waalwijk binnen de gemeente ruimte te bieden voor gebieden voor de opwek van windenergie met een gezamenlijke opbrengst van 170.500 MWh/jaar en ten minste twee gebieden voor de opwek van zonne-energie met een gezamenlijke totale omvang van 15 ha.

De concept-Beleidsvisie is een belangrijk document voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie in de gemeente Waalwijk. Hierin staat op welke locaties in de gemeente zonne- en windenergie ontwikkeld mogen worden en aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen.

In juni 2023 is het milieueffectrapport (planMER) definitief geworden. Dit document, samen met de milieuafweging van het voorkeursalternatief (VKA) zijn onderdeel van de concept Beleidsvisie GODE die nu ter vrijgave voorligt.

Motie

Bovenop dit besluit is een motie aangenomen om naast de gekozen locaties te onderzoeken of in de Overdiepse Polder in de toekomst ook windturbines geplaatst kunnen worden. Het raadsbesluit en de aangenomen motie zijn te vinden op de website van de gemeenteraad, onder punt 18 van de raadsvergadering van 21 september 2023.

Ter inzage

De concept-Beleidsvisie ligt ter inzage van 27 september t/m 8 november 2023. In deze periode kunnen belanghebbenden een reactie inzenden op de voorgestelde visie. Alle reacties worden gebundeld én beantwoord in een reactienota. Dit document wordt openbaar gemaakt. Naar aanleiding van de ingediende reacties wordt de concept-Beleidsvisie mogelijk aangepast of aangevuld. De concept-Beleidsvisie wordt al dan niet in aangepaste vorm voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad besluit vervolgens op 7 maart 2024 of de Beleidsvisie definitief wordt vastgesteld. De definitieve Beleidsvisie vormt de basis waarop initiatiefnemers straks een projectvoorstel voor de ontwikkeling en realisatie van een windpark of zonneveld kunnen indienen. Bron: Gemeente Waalwijk

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.