Grootschalige opslag van elektriciteit overbodig

| 27 februari 2008

Minister van der Hoeven deelt in een brief aan de Tweede Kamer mee dat zij geen noodzaak ziet om publieke gelden te besteden aan een grootschalig opslagsysteem voor elektriciteit dat volgens diverse initiatiefnemers (vnl. energiebedrijven) nodig zou zijn voor de netinpassing van veel windvermogen.

Zij baseert haar conclusie op drie onderzoeken van de TU-Delft, Tennet en ECN. Het ECN (kosten-baten analyse) concludeert o.a.: “CAES (opslag d.m.v. perslucht) en Norned2 (extra kabelverbinding met Noorse waterkracht) leveren in vrijwel alle gehanteerde scenario’s een positieve netto contante waarde voor de maatschappij op.

Het energie-eiland en een ondergrondse opslag (OPAC) geven een minder eenduidig beeld en daarbij bestaat het risico van een negatief maatschappelijk economisch effect”. De TU-Delft (analyse operationele kosten) concludeert: “Werkpakket 1…. leidt tot de heldere conclusie: energieopslag is voor de inpassing van grootschalig windvermogen (tot 10.000 MW) niet noodzakelijk.

Energie-opslag levert besparingen in operationele kosten op maar verhoogt daarbij de emissie van CO2, dit door de aanzienlijke omzettingsverliezen van opslag en een vervanging van pieklast door basislast-kolen”.

De minister trekt op grond van deze studies vijf conclusies: In 2020 is 10.000 MW windvermogen inpasbaar zonder dat er windenergie verloren gaat (door afschakeling bij lage vraag) als er sprake is van een goed functionerende West-Europese markt en als de geplande internationale verbindingen gerealiseerd zijn. Door flexibilisering van het net is er minder snel behoefte aan opslag dan eerder werd gedacht.

Het milieurendement van grootschalige opslag is negatief (hogere CO2-uitstoot) omdat daarbij gasvermogen door kolenvermogen wordt vervangen. Alleen bij omvangrijke afvang en opslag van CO2 wordt dit effect teniet gedaan. Grootschalige opslag is niet noodzakelijk voor de betrouwbaarheid van het systeem.

Door de daling van operationele kosten ontstaat voor private partijen wellicht perspectief op een positieve kosten-baten verhouding maar voor de vaststelling van dit perspectief ontbreken nog voldoende gegevens. Het ligt niet voor de hand om publiek geld aan te wenden voor de bouw van een grootschalige opslagfaciliteit omdat het geen duurzame elektriciteit produceert.

Marktpartijen zullen echter geïnformeerd / geassisteerd worden voor het ontwikkelen van een winstgevende businesscase. (Brief aan Tweede Kamer, 26 februari 2008) PS. Begin april kwam de minister terug op haar stelling dat een opslagsysteem niet nodig is. In een debat met de Tweede Kamer laat zij de optie open nadat diverse partijen hadden aangedrongen op een bredere studie en o.a.een second opinion door KEMA (de opsteller van het valmeeronderzoek) over de ECN en Delft-onderzoeken.

In het energierapport, dat in mei uitkomt met de beleidvoornemens en uitzichten tot 2050, komt zij er op terug. De vraag zal dan ook beantwoord worden of een opslagsysteem bij het systeem van energieopwekking hoort (dan zou het een project van private bedrijven kunnen worden) of een element in de infrastructuur.

In dat laatste geval zou het een staatsaangelegenheid kunnen worden.

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.