Regio Noord-Holland Zuid bereikt kwart doel van duurzame energieopwek

| 27 oktober 2022

Bron: Provincie Noord-Holland

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft in de Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) afgesproken in 2030 2,7 TWh duurzame energie op te wekken. Uit de op 25 oktober openbaar gestelde RES-monitor blijkt dat deze regio een kwart van deze doelstelling sinds de zomer van 2021 heeft gehaald.

De regio Noord-Holland Zuid wekt op land 0,7 terawattuur (TWh) aan duurzame energie op. Windturbines op land leveren nu de meeste duurzame energie. Het is de bedoeling dat de overige 75% aan duurzame opwekking vooral met zonne-energie wordt behaald. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden. Daardoor neemt de potentie voor de opwekking van duurzame energie in de zoekgebieden toe met 14%.

Samenwerken aan groei duurzame opwekking

Binnen de regio werken onder meer gemeenten, provincie, waterschappen, ontwikkelaars, energiecoöperaties intensief samen aan de groei van duurzame energieopwekking. Deze groei betekent ook dat er oplossingen moeten komen voor de schaarse ruimte op het elektriciteitsnet. Per zoekgebied (gebieden op land waar ruimte is voor duurzame energieopwekking) is ingeschat hoe de restcapaciteit op bestaande netten beter benut kan worden. Ook is gekeken hoe energievraag en -aanbod gecombineerd kan worden en duurzame energieopwek-projecten geclusterd. Hiervoor wordt samengewerkt met netbeheerder Liander.

Zoekgebieden

In Noord-Holland Zuid liggen 70 (deel)zoekgebieden. Dit zijn mogelijke plekken voor de opwekking van zonne-energie, windenergie of een combinatie van die 2. De regio wil daarnaast de mogelijkheden onderzoeken om zonne-energie op te wekken op grote daken. Gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 70 zoekgebieden wordt er nu 1 gerealiseerd, 38 zijn in de verkenningsfase, 6 in het stadium van planvorming en 2 in de ontwerpfase. Dan zijn er nog 23 zoekgebieden (nog) niet in voorbereiding.

Samengevat betekent het dat van de 70 zoekgebieden naar verwachting 14 zoekgebieden tussen 2023 en 2027 aangesloten worden. En tussen 2027 en 2030 nog eens 2. Voor de overige zoekgebieden wordt onderzocht hoe en wanneer aansluiting mogelijk is. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen.

Warmtevraag en beschikbare bronnen

De RES-monitor is ook ingezet om vraag en aanbod van warmte te inventariseren. Met deze informatie kunnen gemeenten de bovenlokale warmtebronnen koppelen aan de warmtevraag in de wijken. In het Warmtedataregister worden cijfers bijgehouden over (hernieuwbaar) warmteaanbod en warmtenetten binnen de regio. Deze informatie wordt door gemeenten gebruikt voor de warmtetransitie.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de RES-monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie. Daarna volgen er bijeenkomsten met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden om in gesprek te gaan over de uitkomsten. Is de doelstelling van 2030 nog steeds haalbaar of is bijsturing nodig? Dat is de centrale vraag die tijdens deze bijeenkomsten besproken wordt. Naast de bijeenkomsten wordt ook een vragenlijst uitgezet om leerpunten op te halen. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, dat begin 2023 wordt vastgesteld.

Regio Noord-Holland Noord

De RES Monitor voor de energieregio Noord-Holland Noord kwam eerder deze maand uit. Van de ambitie om in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie op te wekken, heeft de energieregio Noord-Holland Noord vandaag de dag 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES 1.0 is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking en pijplijn. Ook hier wordt de meeste energie opgewekt via wind.

Sessie voor geïnteresseerden op 9 november

Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor geïnteresseerden. Hier wordt de RES-monitor toegelicht. Aanmelden kan via deze link. Daarnaast is er ook een online enquête waarin geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat en wat nog aandacht nog heeft de aankomende periode. Bron: Noord-Hollandse Energieregio

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.