Vergunningsduur nog te tenderen offshore windparken mogelijk verlengd

| 27 mei 2020

Eneco Luchterduinen © MHI Vestas Offshore Wind AS

Als het aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat ligt wordt de vergunningsduur voor nog te tenderen offshore windparken aangepast van 30 naar maximaal 40 jaar. Deze verlenging moet offshore wind ook in de toekomst aantrekkelijk en betaalbaar houden. Om de langere vergunningstermijn mogelijk te maken wordt voor de zomer een nota van wijziging ingediend op de Wet Windenergie op Zee.

Minister Wiebes maakte het voornemen gisteren bekend in een brief aan de Kamer. De bouw van windparken op zee vormt een belangrijke pijler van het klimaat- en energiebeleid. Nederland wil in 2030 11,5 GW aan wind op zee hebben staan. Onder de huidige marktomstandigheden is het niet zeker of dit gerealiseerd kan worden zonder de hulp van subsidies. Zo blijkt uit een recentelijk rapport van onderzoeksbureau Afry, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de business case voor wind op zee op lange termijn onderzocht.

Om tempo te houden met de verdere uitrol en het potentieel van wind op zee voor het Nederlandse energiesysteem en de economie te verzilveren, is een solide business case een absolute randvoorwaarde, stelt Wiebes. Door de vergunningsduur te verlengen kunnen ontwikkelaars voor een langere periode verzekerd zijn van afzet van de elektriciteit en hebben zij meer tijd om de investeringen terug te verdienen.

Verlenging vergunning bestaande windparken
Voor windparken die al gegund zijn is in het Wetsvoorstel opgenomen dat windparken na circa 20 jaar een verlenging van de vergunning kunnen aanvragen. Met TenneT, beheerder van de elektriciteitsnetten op zee, worden de komende tijd mogelijkheden verkend om voor de netaansluitingen (die reeds aangelegd of in aanbouw zijn) van deze windparken al rekening te houden met mogelijk langere vergunningsduren, mits dit op kosteneffectieve wijze kan.

Business case voor offshore wind in breder perspectief
Voor een goede business case voor de uitrol van wind op zee wordt op dit moment ook onderzocht hoe synergie kan worden behaald door deze in nauwe samenhang met opschaling van waterstof te zien. Daarnaast wordt bekeken hoe wind op zee een belangrijke rol kan spelen bij de verduurzaming en elektrificatie van de grote industriële clusters. Wiebes geeft in de kamerbrief aan dat hij rond de zomer een bredere beeld naar de Kamer denkt te kunnen sturen over hoe de toekomstige uitrol van wind op zee er uit kan zien. Op dit moment lopen er nog onderzoeken waarvan de uitslag nog bekeken moet worden.

Tags: , , , , ,

Category: Overheid, Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.