Bedrijven en bewoners uit Nijmegen gaan 5 windturbines bouwen

| 28 augustus 2014

Het college van B&W heeft  het bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van een windpark ten zuiden van de A15 mogelijk maakt. Stichting Wiek II, een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en Izzy Projects uit Nijmegen, wil op die locatie vijf windturbines realiseren. Bedrijven en bewoners uit Nijmegen en omgeving zorgen voor financiering van de turbines en delen na realisatie in de opbrengst.

Het ontwerpbestemmingsplan lag in maart 2014 ter inzage. In een periode van zes weken werden 33 zienswijzen ingediend. Ruim de helft van de zienswijzen, met name afkomstig van direct omwonenden van het plangebied, is kritisch van aard. De inzenders vrezen door de komst van de windturbines aantasting van hun woon- en leefklimaat door geluidsoverlast, slagschaduw, gezondheidsklachten en horizonvervuiling. Stichting Wiek II onderzoekt naar aanleiding daarvan verschillende compensatieopties. Dat kan variëren van het betalen van een deel van de energierekening van omwonenden tot financiële steun aan lokale maatschappelijke projecten.

Vijftien zienswijzen hebben een positief karakter. De inzenders ondersteunen het initiatief vanwege het schone karakter van windenergie en het feit dat burgers in plaats van traditionele energiebedrijven het plan realiseren. Alle reacties, met het antwoord van de gemeente, zijn gebundeld in een reactienota.
Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure was het opstellen van een milieueffectrapportage (MER), waarin de effecten van verschillende varianten zijn onderzocht. Dit onderzoek -getoetst door de commissie MER- wees uit dat er vanuit het oogpunt van milieu, natuur, cultuurhistorie, landschap, water en externe veiligheid geen bezwaren zijn tegen het bestemmingsplan.

Ook in een ander opzicht heeft het toekomstige windpark de wind in de rug; gegevens van de windmeetmast wijzen uit dat de windsnelheid op 100 meter hoogte (ashoogte) op jaarbasis gemiddeld 6,5 meter per seconde is. Dit is voldoende om de windturbines rendabel te laten zijn.

De gemeenteraad moet uiteindelijk het bestemmingsplan, dat formeel de titel ‘Buitengebied Valburg-16 (Windturbines A15)’ draagt, vaststellen. Dat gebeurt waarschijnlijk in september. Naar verwachting wordt het burgerwindpark medio 2016 opgeleverd.

Nijmegen wil in 2045 energieneutraal zijn, zelfvoorzienend. Daartoe moet Nijmegen 50 procent minder energie gebruiken en de rest van de energie uit duurzame bronnen opwekken. Binnen het co-creatieproces Power2Nijmegen worden andere Nijmeegse potentiële locaties voor windenergie verder onderzocht.

windmolens-nijmegen

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Tags: , , , , , , ,

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Kleine Windmolens, Leveranciers, Onderhoud, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Wind indexen, Windaanbod, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.