Conglomeraat naar Raad van State

| 28 november 2016

Een negental organisaties als Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging, IJsselmeervereniging, Watersportband, Don Quichot, Vereniging van toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ  en It Fryske Gea wil de realisatie van Windpark Friesland in het IJsselmeer stop zetten en gaan naar de Raad van State.

Het windpark met 89 windturbines veroorzaken horizonvervuiling en is schadelijk voor beschermde vogelsoorten.

Een conglomeraat van negen organisaties stapt naar de Raad van State in een poging om de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer te keren.

  1. Aantonen dat genoemd windpark een brug te ver is. Teveel windturbines in / rond het IJsselmeer (Friesland, Flevoland en Noord-Holland)

,,De grens is bereikt’’, zegt Chris Bakker van It Fryske Gea namens de organisaties en is het niet eens met de conclusie van de overheid, die het windpark vergunningen verstrekt, dat significant nadelige effecten op natuur en landschap uitgesloten zijn. Volgens Bakker zijn er elders betere locaties voor windparken voorhanden. Als voorbeeld noemt hij plannen die in 2014 zijn aangedragen door Fryslân foar de Wyn.

Greenpeace steunt de actie niet. Zij vinden dat Nederland niet de luxe heeft om locaties uit te sluiten, omdat anders nooit voldoende hernieuwbare energie kan worden opgewekt.

Bron: Leeuwarder Courant

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. Leo Oostlander schreef:

    Windmolens op de Noordzee zijn goedkoper en zonder aantasting leefklimaat in Nederland.