EU energieministers stemmen in met snellere vergunningverlening voor hernieuwbare energie

| 28 juni 2022

De Europese Raad heeft gisteren zijn onderhandelings­standpunten aangenomen over 2 wetgevingsvoorstellen met betrekking tot de EU-klimaattransitie in het kader van Fit for 55: de richtlijn hernieuwbare energie (RED) en de richtlijn energie-efficiëntie (EED). Hiermee wordt onder andere de weg vrijgemaakt voor een snellere uitbouw van hernieuwbare energiebronnen en een gestroomlijnde vergunningverlening voor windparken.

Energieproductie en -verbruik maken 75% van de Europese emissies uit. De nieuwe streefcijfers zullen de EU helpen bij het verwezenlijken van haar algemene doelstelling om tegen 2030 netto ten minste 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

Hernieuwbare energie

Wat betreft de productie van hernieuwbare energie bepaalde de Europese Raad een bindend EU-streefcijfer van 40% energie uit hernieuwbare bronnen in de totale energiemix tegen 2030. Het huidige streefcijfer bedraagt ten minste 32%. Om gezamenlijk het nieuwe streefcijfer te halen, zullen de lidstaten hun nationale bijdragen in hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) moeten verhogen. Deze plannen moeten in 2023 en 2024 worden geactualiseerd.

De Europese Raad bereikte ook overeenstemming over ambitieuzere sectorspecifieke streefcijfers en maatregelen. Dat moet de integratie van hernieuwbare energiebronnen bevorderen in sectoren waar dit proces trager verloopt.

Versnelling vergunningsprocedures

De Europese Raad voorziet in snellere vergunnings­procedures voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, conform de prioriteiten van het REPowerEU-plan, dat de Commissie in mei 2022 heeft voorgesteld. Doel is de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen in het kader van het plan van de EU om na de Russische invasie van Oekraïne onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen.

Om de noodzakelijke uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen tot stand te brengen, zijn de EU-ministers van Energie het eens geworden over duidelijke termijnen voor het verlenen van vergunningen voor nieuwe projecten en voor het vergemakkelijken van de verlening van vergunningen voor opschalings/repoweringprojecten. Voor de repoweringprojecten zullen alleen de milieueffecten die bovenop de reeds bestaande turbines komen aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van windenergie hand in hand gaat met de bescherming van de biodiversiteit, moedigt de Europese Raad nu een op populaties gebaseerde aanpak van de biodiversiteit aan die zal helpen om de gezondheid van bedreigde vogelpopulaties in stand te houden en te verbeteren.

In een reactie op de aankondiging zegt Giles Dickson, CEO van WindEurope:

“Europa wil nu 510 GW aan windenergie tegen 2030, tegenover 190 GW vandaag. Dat is 39 GW aan nieuwe windparken per jaar. Europa zal dat alleen bereiken als het de vergunningverlening versnelt. Het is een goede zaak dat de EU-energieministers nu hebben afgesproken om precies dat te doen. Voor alle nieuwe windparken moet binnen maximaal twee jaar een vergunning worden afgegeven. De regeringen moeten ervoor zorgen dat deze termijn voor alle vergunningen geldt, met inbegrip van de milieueffectbeoordeling en de netvergunningen.”

Wegnemen belemmeringen voor zakelijk gebruikers

Om tegen 2030 een broeikasgasreductie van 55% ten opzichte van het niveau van 1990 te bereiken, moeten hernieuwbare energiebronnen ook buiten de elektriciteitssector worden gebruikt. De lidstaten hebben zich ertoe verbonden de belemmeringen voor bedrijfsovereenkomsten voor de aankoop van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te evalueren en weg te nemen. Dit zal meer windenergie beschikbaar maken voor zakelijke consumenten en zal het koolstofarm maken van de Europese economie in ruimere zin ondersteunen, met name in energie-intensieve industrieën.

Vandaag maakt elektriciteit slechts een kwart uit van alle in de EU verbruikte energie. Tegen 2050 zal dat driekwart zijn: 57% van het energiesysteem van de EU zal direct geëlektrificeerd zijn, nog eens 18% indirect via hernieuwbare waterstof en daarvan afgeleide producten. Met de vaststelling van specifieke sectordoelstellingen hebben de EU-energieministers de positie van hernieuwbare waterstof verder versterkt. Zij hebben overeenstemming bereikt over een verplicht streefcijfer voor hernieuwbare waterstof in de industrie van 35% tegen 2030 en 50% tegen 2035, alsook over een indicatief streefcijfer voor hernieuwbare waterstof in het vervoer van 5,2% tegen 2030.

De lidstaten zijn nu klaar om besprekingen met het Europees Parlement te beginnen. De volgende stap is dat het Europees Parlement zijn standpunt over de richtlijn in zijn commissie Industrie en Energie op 13 juli aanstaande vaststelt. De definitieve onderhandelingen kunnen dan in het najaar beginnen.

Lees hier het volledige persbericht met standpunten op het gebied van vervoer, warmte en koeling en energie-efficiëntie. Bron: WindEurope/Europese Raad

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.