Informatiebijeenkomsten Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) Eemshaven in november

| 28 oktober 2023

In november 2023 organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) informatiebijeenkomsten over het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) Eemshaven.

Het programma heeft als doel om van mogelijke routes naar Eemshaven te onderzoeken of er voldoende fysieke- en milieuruimte is om kabels en/of leidingen aan te leggen. Het gaat in ieder geval om de aansluiting van de windenergiegebieden Ten noorden van de Waddeneilanden (0,7GW) en Doordewind (4GW). In 2031 moeten deze twee windenergiegebieden aangesloten zijn.

De aanleg van de kabels en leidingen kan invloed hebben op de lokale omgeving. Natuur, landbouw, mensen en organisaties in de omgeving kunnen hierdoor positief of negatief in hun belangen worden geraakt.

PAWOZ heeft 4 stappen: – in stap 1 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Dit is de onderzoeksagenda voor PAWOZ: welke routes worden onderzocht en wat moeten we van die routes weten? Deze NRD is definitief vastgesteld op 30 januari 2023. Er worden 10 routes beschreven. In stap 2 worden de routes uit de NRD verder uitgewerkt. Op basis van die uitwerking wordt bepaald welke routes wel en welke routes niet in de effectenstudies in het planMER en de IEA worden onderzocht. De conclusies van deze stap staan in de Notitie Routeontwikkeling Deel 1 en Notitie Routeontwikkeling Deel 2. In stap 3 wordt onderzocht welke effecten het aanleggen van routes heeft, bijvoorbeeld op de natuur, op landbouw en op scheepvaart. In het Milieueffectrapport (planMER) en de Integrale effectenanalyse (IEA) worden de onderzochte effecten beschreven. In stap 4 wordt tenslotte op basis van alle informatie uit stap 3 door de Minister van Klimaat en Energie, in afstemming met de regionale bestuurders, bepaald welke routes in welke volgorde gebruikt kunnen worden voor het aanleggen van stroomkabels en/of waterstofleidingen. Dit wordt opgeschreven in het door het Ministerie van EZK op te stellen Programmadocument.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten, waar medewerkers van EZK, TenneT en Gasunie aanwezig zijn, wordt informatie verstrekt over elektriciteits- en waterstofroutes die nodig zijn om windenergie van zee aan land te krijgen.

Welke routes worden onderzocht? Hoe gaat een onderzoek? Wat is er nodig om kabels en leidingen aan te leggen? Welke impact heeft dit? Hoe kan hierover worden meegepraat?

Alle bijeenkomsten starten om 19:30 uur met een korte opening en aansluitend is er een informatiemarkt tot 21:30 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op:

6 november, Hotel Ekamper in Roodeschool
7 november, De Nieuwe Wierde in Grijpskerk
8 november, Cultureel Centrum Het Kronkelhoes in Kloosterburen
13 november, de IJsherberg in Dokkum
14 november, WestCord Hotel Noordsee, Ameland
21 november, Dorpshuis Ons Centrum in Schiermonnikoog

De bijeenkomsten zijn zonder vooraanmelding te bezoeken. Bron: Rijksoverheid.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.