Ruimtelijke uitgangspunten windenergie bevestigd

| 28 juni 2010
bron: IPO

De IPO-delegatie Ruimte heeft in een Bestuurlijk Overleg de ruimtelijke afspraken over windenergie met minister Huizinga van VROM bevestigd.

Gedeputeerden Theo Rietkerk (Overijssel), Anne Bliek (Flevoland) en William Moorlag (Groningen) en de minister deelden de uitgangspunten om ruimte te maken voor een capaciteit van 6000 MW windenergievermogen op land.

Deze capaciteit wordt voor een groot deel in een aantal concentratiegebieden opgesteld. De provincies zullen deze gebieden en andere ruimtelijke reserveringen voor windenergie in hun ruimtelijke plannen vastleggen, voor zover dit nog niet is gebeurd. Het IPO stelt deze zomer een kaart op met geschikte locaties en hun potentiële capaciteit aan windenergievermogen.

Het IPO bespreekt deze kaart na de zomer met de minister van VROM. De gezamenlijk vastgestelde kaart wordt het uitgangspunt voor een visiedocument van het rijk. Dit visiedocument richt zich op een gezamenlijke inspanning van de betrokken ministeries om de knelpunten voor windenergie bij het rijk op te lossen en schept duidelijkheid over een aantal randvoorwaarden die raken aan rijksbelangen.

De provincies vertrouwen erop dat daarmee een einde komt aan lange discussies onder meer over de radarproblematiek, de plaatsing van windmolens bij dijken en snelwegen of de hoge tarieven die het rijk in rekening brengt om rijksgronden te verhuren voor de plaatsing van windmolens. Ook zullen rijk en provincies afspraken maken over de wijze waarop natuur en windenergie al dan niet gecombineerd kunnen worden.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.