Studie naar optimale energie-infrastructuur in Gelderland

| 28 november 2021
Studie naar optimale energie-infrastructuur in Gelderland

Bron: Liander

Adviesbureaus Berenschot en Witteveen+Bos hebben in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek uitgevoerd om integraal in beeld te brengen welke energie-infrastructuur in Gelderland nodig is om het energiesysteem van de toekomst te realiseren.

Het verduurzamen van de energievoorziening, de woningbouw, de aanhoudende economische groei en de digitalisering van de samenleving zorgen voor een grote opgave voor het energiesysteem. Hierdoor gebeurt het steeds vaker dat er een tekort aan transportcapaciteit is in het elektriciteitsnet.

Voor een succesvolle energietransitie is het belangrijk dat de ontwikkeling van vraag en aanbod van energie integraal, op systeemniveau, in beeld wordt gebracht. Berenschot en Witteveen+Bos hebben het onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met Liander, Gasunie, TenneT en het Gelderse Energieakkoord.

Verschillende Scenario’s

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. Dit omdat het onbekend is wat er precies met de energievraag en het energieaanbod gaat gebeuren. Per scenario zijn mogelijke ontwikkelingen in de energievraag en het -aanbod verkend. Er is gekeken naar de RES-plannen, de warmtevisies, de plannen van diverse bedrijven, woningbouw, mobiliteit en landbouw. Aan de hand van alle informatie is bepaald wat er in 2030 en 2050 mogelijk nodig is aan energie infrastructuur en ook waar knelpunten kunne optreden als de infrastructuur blijft zoals die nu is. 

Knelpunten

Uit het onderzoek blijkt dat in alle scenario’s met name knelpunten worden verwacht doordat er pieken en dalen optreden in de vraag en het aanbod van elektriciteit. Dit heeft te maken met een stijging in het gebruik van elektriciteit op vaste momenten en de onregelmatige opwek van elektriciteit uit wind en zon. Dit kan leiden tot een tekort of overschot in het aanbod van elektriciteit.

De verwachte knelpunten kunnen worden verminderd door de bestaande infrastructuur uit te breiden. En om de vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen door in te zetten op flexibele vraag en passende infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld door het omzetten van elektriciteit in gas (bijvoorbeeld waterstof) en andersom, niet allemaal op hetzelfde moment onze auto’s opladen en het gebruik van batterijen om de energie die is opgewekt met zonnepanelen tijdelijk op te slaan. Hierdoor wordt effectiever gebruik gemaakt van de het bestaande infrastructuur waardoor deze minder uitgebreid hoeft te worden. Hierbij is de juiste wet- en regelgeving belangrijk om de impact van flexibele vraag binnen de grenzen van onze netcapaciteit te houden. 

Aanbevelingen

In de studie worden aanbevelingen gedaan door de netbeheerders om tot een efficiënte inrichting van het energiesysteem te komen. Naast de uitbreiding van het energienet gaat het om: de energie gebruiken waar deze opgewekt wordt, een goed evenwicht te vinden tussen de hoeveelheid opgewekte zonne- en windenergie en zon en wind zoveel mogelijk gebruik laten maken van één aansluiting op het netwerk. Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk oost/west-opstellingen voor zonnepanelen te gebruiken en het reserve-elektriciteitsnetwerk te gebruiken dat voor noodgevallen aanwezig is voor zonne- en windenergie. Ook om meer gebruik te maken van flexibiliteit op de energie-infrastructuur om netcongestie te voorkomen. Dit moet samen gaan met de wet- en regelgeving zodat de impact van flexibiliteit binnen de grenzen van het netcapaciteit kan worden behouden. Ook moet er rekening worden gehouden met ruimtelijke plannen, ook voor energie-infrastructuur. 

Samenwerkingen tussen alle betrokken partijen is belangrijk om te komen tot een slimme, efficiënte en integrale inrichting van ons toekomstige energiesysteem. De energiesysteem keuzes van het onderzoek vragen om verdere verdieping en concretisering richting besluitvorming. Bron: Liander

Tags: , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.