Kabinet: 11 nieuwe gebieden windparken

| 29 maart 2013

In overleg met provincies heeft het kabinet 11 gebieden aangewezen waar nieuwe grootschalige windmolenparken kunnen komen voor 2020. Deze conclusie staat in het ontwerpstructuurvisie Windenergie op Land. De ministerraad heeft ingestemd op het voorstel van Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken). Het betreft windenergieprojecten groter dan 100 MW. De provincies stellen dit jaar ook provinciale structuurvisies op waarin gebieden aangewezen worden die kleiner zijn dan 100 MW. In totaal hebben deze gebieden een totaal vermogen van 6.000 MW.

Dat komt neer op zo’n 2.000 molens, die jaarlijks gemiddeld 3,6 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. Het is nu aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te realiseren. In de ontwerp-structuurvisie staan gebieden die door de provincies zijn voorgesteld en waar het relatief vaak en hard waait. Het gaat om de gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen. Flevoland levert met 1.370 megawatt de grootste bijdrage. Een deel van de aangewezen locaties is landelijk gebied met dorpen en verspreide huizen. Bewoners zullen in een vroeg stadium bij de inpassing van de windturbines in de omgeving worden betrokken.

Bron: Rijksoverheid

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.