College van Barendrecht stelt strenge randvoorwaarden windturbines Vaanplein

| 29 juni 2023

Bron: Gemeente Barendrecht

Het college van B&W van Barendrecht stelt strenge randvoorwaarden voor eventuele windturbines op het Vaanplein. Er worden normen gesteld voor de maximale hoogte, geluidshinder, slagschaduwhinder, licht en financiën.

 

Eind 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over 16 locaties in de (voormalige) stadsregio Rotterdam waar één of meerdere windturbines moeten komen. Eén van die locaties is het Vaanplein. In 2021 spraken de gemeente en de provincie af dat de gemeente de leiding zou nemen in het vervolgtraject richting realisatie. De mogelijke locatie voor twee turbines bevindt zich ter westerzijde van knooppunt Vaanplein.

Uit onderzoek blijkt dat met maximaal twee turbines de in regionaal verband afgesproken 9 MW kan worden opgewekt. Tot nu toe werd uitgegaan van drie turbines.

De randvoorwaarden volgen uit uitgebreid milieuonderzoek, vastgelegd in een Milieueffectrapportage (m.e.r.). Aan deze randvoorwaarden moet een ontwikkelaar van windturbines aantoonbaar voldoen, waarna een bestemmingsplanwijziging en vergunningverlening plaats kan vinden.

De gemeente opereert met deze aanpak binnen de gemaakte afspraken met de regio en provincie Zuid-Holland. “Uitgangspunt is wel, dat we zo goed als mogelijk rekening houden met de leefomgeving van omwonenden”, aldus wethouder van der Linden. “Een klankbordgroep van betrokken inwoners uit Barendrecht en Rotterdam-Zuid heeft ons dan ook het afgelopen jaar geadviseerd.”

Vaststelling kaders door gemeenteraad

Het voorstel is door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat zij het na de zomer agenderen en behandelen. De gemeenteraad is uiteindelijk bevoegd gezag om de kaders te bepalen. Gedurende de raadsbehandeling kan inspraak plaatsvinden. De definitieve kaders vormen uiteindelijk de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan en vergunningverlening.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.