Culemborg College van B&W akkoord met voorontwerp bestemmingplan nieuw windpark

| 29 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Culemborg heeft dinsdag ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor een nieuw windpark in Culemborg. Het plan hiervoor ligt vanaf 5 november ter inzage.

Het project, Windwinning Culemborg genaamd, is een initiatief van Eneco en Vrijstad Windwinning, een coöperatie voor en door inwoners van Culemborg. Deze partijen willen 6 windturbines plaatsen ten zuiden van de N320. Ten noorden van het windpark ligt het bedrijventerrein en daarboven Culemborg. In de toelichting bij het bestemmingsplan is voor de berekening van de mogelijke elektriciteitsproductie gekeken naar turbines met een vermogen van ongeveer 6 MW. Afhankelijk van de keuze van turbine zou de netto elektriciteitsproductie van het windpark (met mitigatie) tussen de 134.120 en 164.428 MWh  per jaar kunnen liggen.

Windvisie Culemborg
Eind februari 2019 heeft het Culemborgs College het principeverzoek goedgekeurd. Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Windenergie speelt een rol om deze doelstelling te behalen. In de windvisie Culemborg staan voorwaarden waaronder de gemeente wil meewerken aan de plaatsing van windturbines die ervoor moeten zorgen dat er een eerlijke verdeling is van de lasten en de lusten. Zo moeten bewoners en bedrijven van Culemborg minimaal voor 50% mee moeten kunnen doen aan het project.

Aan de hand van de windvisie hebben Eneco en Vrijstad Windwinning, een concept milieueffectrapportage (MER) laten maken. Zowel de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincie Gelderland zijn betrokken bij de onderzoeken en zijn akkoord met de komst van een nieuw windpark. Het concept-MER ligt ook ter inzage vanaf 5 november tot en met 16 december.

Na deze periode worden de inspraakreacties meegenomen bij het opstellen van het definitieve bestemmingsplan, de benodigde vergunningen en de MER. Begin 2021 wordt het ontwerp- bestemmingsplan en de ontwerpvergunningen ter inzage gelegd. Naar verwachting zal de gemeenteraad rond de zomer van 2021 het voorstel voor de aanpassing van het bestemmingsplan behandelen.

Indien het windpark gerealiseerd mag worden zal dit het tweede windpark in de gemeente Culemborg zijn. Nabij het gebied bestaat al een windpark met 3 turbines en een gezamenlijk opgesteld vermogen van 6 MW.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.