Gemeenteraad Wijchen stemt in met plannen voor Windpark Bijsterhuizen

| 29 januari 2021

Bron: Burgersgevenenergie.nl

Op donderdagavond 28 januari 2021 vergaderde de gemeenteraad van Wijchen over de mogelijke komst van 3 windturbines ten noordwesten van het bedrijvenpark Bijsterhuizen. Nadat eerder het College van Wijchen al principemedewerking had verleend besloot nu ook de gemeenteraad in te stemmen met de plannen voor dit windpark. De initiatiefnemer Wind in Wijchen kan nu de benodigde vergunningen gaan aanvragen.

Sinds 2014 werkt Wind in Wijchen, een initiatief van lokale ondernemers uit Wijchen, aan de ontwikkeling van het windpark. Het plan bestaat uit drie windturbines in een lijn-opstelling parallel aan de Nieuwe Wetering en op de grens met de gemeente Beuningen. De windturbines moeten jaarlijks groene stroom opwekken dat te vergelijken is met het jaarlijks energiegebruik van 8.000 huishoudens.

Uit een officieel draagvlakonderzoek was gebleken dat er net niet aan de benodigde twee derde meerderheid voorstemmers onder de omwoners was voldaan. Gezien de geringe omvang van de omwoners (het verschil zou slechts 1 huishouden zijn) kan de gemeenteraad hier mee leven. Bovendien werd als argument aangedragen dat de gemeente graag de eigen regie houdt in het toewijzen van mogelijke windturbines. Als de gemeenteraad niet akkoord zou gaan dan zou alsnog de provincie uiteindelijk locaties kunnen toewijzen. De gemeente Wijchen gaat dan ook nu de provincie Gelderland verzoeken de planologische inpassing aan de gemeente over te laten.

Motie voor nieuw draagvlakonderzoek
Wel had de fractie van Wijchen Lokaal nog een motie ingediend om een nieuw draagvlakonderzoek uit te voeren. Volgens de fractie zou het draagvlak werkelijk lager zijn dan in het officiële onderzoek naar voren kwam. Het merendeel van de gemeenteraad gaf aan vertrouwen te hebben in het officiële onderzoek. De motie werd met 24 (van de 26) stemmen tegen verworpen.

Omdat in de plannen een hogere windturbine (maximaal 185 m) wordt voorgesteld dan in de Gedragscode Windenergie is aangegeven (maximale hoogte van 150 meter) moest de gemeenteraad ook haar medewerking verlenen aan een wijziging in het bestemmingsplan. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdagavond stemde uiteindelijk een overgrote meerderheid (24 voor en 2 tegen) in met de wijziging in de bestemmingsplan en de omgevingsplan. Wind in Wijchen kan nu de volgende stappen zetten.

Energiepark Wijchen
De 3 windmolens zijn onderdeel van een breder plan voor een energielandschap in Wijchen. Zo is er ook een plan voor een 8MWp zonnepark op circa 10 ha. Door gebruik te maken van cable-pooling tussen wind- en zon en door het realiseren van opslag in de vorm van een 3MWh batterij moet flexibiliteit ontstaan om vraag en aanbod van energie te matchen.

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.