Nationaal Klimaat Platform: draagvlak klimaataanpak afhankelijk van mate van duidelijkheid en koersvastheid overheid

| 29 juni 2023

Het Nationaal Klimaatplatform (NKP) heeft haar eerste Signalenrapport uitgebracht aan het kabinet. In het rapport, getiteld ‘Daadkracht en Draagvlak’, beschrijft het NKP haar bevindingen en biedt het inzichten om de klimaattransitie te versnellen.

 

“Liever een heldere koers die onvermijdelijk ook pijn met zich meebrengt dan uitstel van maatregelen die in de toekomst toch onvermijdelijk zullen zijn.” Dit concludeert Kees Vendrik,
voorzitter van het NKP.

Het NKP stelt dat draagvlak voor klimaatbeleid voor veel burgers en ondernemers in de eerste plaats afhangt van de mate van duidelijkheid en koersvastheid die de overheid aan de dag legt. Volgens het NKP is er veel maatschappelijk initiatief in buurten, wijken en bedrijventerreinen. “Burgers en ondernemers willen niet alleen meepraten, maar willen vooral ook meedoen en dat gaat niet altijd van een leien dakje,” aldus Vendrik.

3 signalen

In haar signalenrapport schetst het NKP drie signalen die wat hen betreft opgepakt kunnen worden: maatschappelijke initiatieven kunnen beter op waarde worden geschat, iedereen moet mee kunnen doen en biedt ondernemers perspectief en consistent beleid.

Maatschappelijke initiatieven worden onvoldoende op waarde geschat

Volgens het NKP botst een veelheid aan (lokale) initiatieven van burgers en ondernemers regelmatig
met staande regels en praktijken. Hierdoor wordt, vaak onbedoeld, duurzaam maatschappelijk
initiatief belemmerd. Zo zijn bijvoorbeeld talloze boeren, vaak al lang en niet altijd onder gunstige
omstandigheden, bezig met verduurzaming van hun bedrijf. In de mobiliteitssector staat ook een
veelheid aan partijen klaar om vaart te maken met elektrificatie. Het uitblijven van transitie-beleid is
een risico voor de motivatie, draagvlak en opschaling van dit soort initiatieven. Het NKP spoort het
kabinet dan ook aan om maatschappelijke initiatieven beter op waarde te schatten.

Nog niet iedereen kan meedoen

Er zijn al mooie initiatieven om de lusten van de energietransitie eerlijker te verdelen, bijvoorbeeld
door huurders te laten profiteren van eigen opwek middels zonne-energie. Deze aanpak leent zich
voor meerjarige opschaling om te borgen dat juist mensen met een bescheiden inkomen zo snel
mogelijk kunnen profiteren van een lage duurzame energierekening. Daarmee wint de transitie aan
‘sociaal profiel’. Hetzelfde geldt ook voor de verduurzaming van de amateursport: vele verenigingen
willen graag van hun hoge energierekeningen af, maar de weg naar verduurzaming kent nog vele
hobbels. Een aanpak om ook hen mee te laten profiteren in de energietransitie, is een kans om
iedereen mee te laten doen aan de kansen die de energietransitie biedt.

Ook ondernemers vragen om perspectief en een consistent beleid

Ook de beweging naar een circulaire economie is ingezet, zo ook het initiatief om ondernemers te verbinden aan flexibiliseringsoplossingen in het energiesysteem. Ook is hier klimaatrechtvaardigheid
een relevant aspect. De ‘tonnenjacht’ die met het Klimaatakkoord werd ingezet, leidt tot concentratie van beleid en geld op grote uitstoters. Hoezeer ook begrijpelijk, kan dat ten koste gaan van ruimte en kansen voor ondernemingen die evenzeer een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie van de toekomst kunnen leveren. Het NKP vraagt het kabinet dan ook om de balans hier goed in ogenschouw te nemen.

Komende week spreekt Kees Vendrik als voorzitter van het NKP met minister van Klimaat en Energie
Rob Jetten om deze signalen toe lichten en verdere afspraken te maken over hoe de klimaat- en
energietransitie versneld kan worden. Zo drukt Vendrik in de brief de hoop uit dat in het ontwerp-Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) dat binnenkort wordt gepresenteerd een antwoord is op de vraag: ‘Zeg nou maar welke kant we opgaan’.

In december dit jaar komt het NKP met een nieuwe Signalenrapport. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan systeemintegratie op lokaal niveau: warmte, elektriciteit, flexibiliteit (mobiliteit, industrie) en besparing (industrie, gebouwde omgeving), in verbinding met maatschappelijk vastgoed (sport, zorg, onderwijs, cultuur etc.) en lokale opwekmogelijkheden. De ontwikkeling van deze decentrale energiesystemen lijkt, zo stelt Vendrik, nog achter te lopen op wat zich centraal laat plannen (zoals wind op zee, waterstof, grote infra-projecten) en verdient aanbeveling dat bij aanstaande wet- en regelgeving wordt getoetst op richting en ruimte voor deze ‘systeemintegratie op lokaal niveau’. Bron: NKP

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.