Vernieuwde richtlijnen voor het plaatsen van windturbines op land

| 29 november 2020

Een brede coalitie van wind-, bewoners-, natuur- en milieuorganisaties heeft de richtlijnen voor het plaatsen van windturbines op land in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land geactualiseerd.

Wind op land is nodig om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De ontwikkeling van wind gaat echter gepaard met merkbare en zichtbare veranderingen in het landschap. Het op de juiste wijze betrekken van de lokale gemeenschap is van belang voor een succesvolle realisatie van wind op land.

In juni 2014 is een eerste versie van de Gedragscode opgesteld. . In 2020 is de Gedragscode naar aanleiding van de Green Deal Participatie en de afspraken uit het Klimaatakkoord opnieuw herzien en aangepast.

Nieuw in deze versie is de deelname van NLVOW, de belangenorganisatie voor omwonenden van windturbines, de uitwerking van lokaal eigenaarschap en extra aandacht voor natuur & landschap.

Ondertekenaars
Bestuurders en ontwikkelaars gebruiken de code in dialoog met omwonenden, (lokale) natuurverenigingen, (lokale) politici en grondeigenaren. De ondertekenaars van de code zijn de branchevereniging NWEA, NLVOW, natuur- en klimaatorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties en de koepel van energiecoöperaties Energie Samen. Samen vertegenwoordigen deze organisaties een breed scala aan mensen en hun belangen.

Uitgangspunt van de gedragscode is om alle stakeholders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan discussies over onder meer zichtbare veranderingen in het landschap en hun deelname. De vernieuwde gedragscode helpt om alle belanghebbenden zorgvuldig te betrekken, alle belangen af ​​te wegen en samen tot oplossingen te komen.

Participatieplan
De gedragscode onderschrijft het belang van regelmatige communicatie voor, tijdens en na de ontwikkeling van een windpark. Het beleid en het proces worden vastgelegd in een participatieplan dat samen met de lokale gemeenschap wordt opgesteld. De geactualiseerde gedragscode zorgt voor een gebiedsgerichte aanpak en besteedt conform de afspraken in het Klimaatakkoord aandacht aan lokaal eigenaarschap. Ook is er specifieke aandacht voor landschap & natuur.

Financiële participatie
De ondertekenaars van de geactualiseerde gedragscode roepen overheden op om van meet af aan met de lokale gemeenschap te overleggen, ook als een (lokale) overheid al heeft besloten in welk gebied een windproject gebouwd moet worden. In elk windpark op land is een vorm van financiële participatie mogelijk. Het streefbedrag voor de bijdrage van de initiatiefnemers is 0,40 à 0,50 euro / MWh. In het deelnamebereik zijn enkele voorbeelden opgenomen. De initiatiefnemer bepaalt samen met de omgeving welke vormen van participatie het meest geschikt zijn voor een specifiek project. Uitgangspunt is dat omwonenden financieel meer kunnen profiteren dan mensen die verder weg wonen. Bron: NWEA

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.