College van Rijssen-Holten wijst zoekgebied voor windenergie aan

| 30 oktober 2023

Het college van Rijssen-Holten heeft een zoekgebied voor windenergie aangewezen. Voordat het college het gebied kan aanwijzen als zoekgebied moet de gemeenteraad hierover beslissen.

Het gebied dat het college wil aanwijzen als zoekgebied ligt ten zuiden van de A1 en loopt van de gemeentegrens met Deventer tot aan de verzorgingsplaats de Bolder. Dit gebied is ook door de provincie Overijssel geïdentificeerd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windturbines. Het vervolgonderzoek moet inzicht geven waar in het zoekgebied windturbines kunnen staan. De uiteindelijke keuze wat dan de beste plek is in het zoekgebied, vindt later plaats.

Bij de keuze van het zoekgebied heeft ook de wens van het College om windturbines in cluster te zetten, niet te dicht bij de kernen van Rijssen en Holten en dicht mogelijk bij infrastructurele werken (de A1 in dit geval). Ook was het de wens om te kunnen aansluiten bij of samenwerken met de buurgemeenten Deventer, Lochem en Hof van Twente.

Keuze nog niet definitief

Voordat het college het gebied kan aanwijzen als zoekgebied moet de gemeenteraad hierover beslissen. Dat betekent dat het plan eerst in de vergadering van de Commissie Grondgebied van 2 november 2023 besproken wordt. Tijdens deze vergadering kunnen de politieke partijen vragen stellen aan het college over het plan. Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2023 neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan.

Belangstellenden kunnen via het zogenoemde inspreken hun mening laten horen tijdens de commissievergadering en raadsvergadering.

Als het definitieve zoekgebied is vastgesteld gaat de gemeente onderzoek doen naar de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines. Het onderzoek moet eerst laten zien dat het mogelijk is om windenergie op te wekken in het gebied. Als dat kan, kunnen bedrijven of organisaties een aanvraag indienen voor het plaatsen van een windturbine in het gebied.

Achtergrond

Het College had in eerste instantie deze zomer de provincie Overijssel om uitstel gevraagd voor het aanwijzen van zoekgebieden voor windenergie en het vaststellen van windbeleid. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel besloot op 18 juli 2023 het windbeleid aan te passen. Rijssen-Holten is samen met de gemeente Deventer ingedeeld in 1 van de clustergebieden. Op 4 september 2023 heeft het College gesproken met de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. Uit dat overleg kwam de afspraak om voor 9 november 2023 in onderling overleg met de gemeente Deventer een zoekgebied aan te wijzen. Bron: Rijssen-Holten

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.