Gaat de coronacrisis problemen opleveren voor het tijdig aanvragen van SDE++?

| 30 maart 2020

De coronacrisis raakt de hele samenleving; ook de duurzame energiesector ondervindt gevolgen hiervan. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie heeft onder haar leden een inventarisatie verricht, en hieruit blijkt onder meer dat gevreesd wordt voor vertraging van vergunningverlening voor nieuwe projecten en de haalbaarheid van de realisatietermijn onder afgegeven subsidiebeschikking op grond van SDE+. Verder moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën (RES) vertraging oploopt.

Tekst: Erwin Noordover, Advocaat, ENVIR Advocaten

Impact op elke fase van ontwikkeling
Mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor nieuwe windprojecten kunnen optreden in elke fase van de ontwikkeling: bij besluitvorming en de beroepsprocedure bij de bestuursrechter tot aan de bouwfase. Aan de voorkant kan het beoogde participatieproces met omwonenden niet meer fysiek plaatsvinden; online hulpmiddelen kunnen dit niettemin faciliteren. Dit geldt ook voor de voorbereidende besprekingen met overheden: overleg met ambtenaren en bestuurders kan doorgang vinden via digitale hulpmiddelen. Dit maakt bespreking van (concept-)aanvragen en milieuonderzoeken in ieder geval mogelijk, zodat initiatiefnemers door kunnen gaan met de voorbereiding voor nieuwe projecten.

Fysieke toegankelijkheid (ontwerp)besluiten
Lastiger wordt de situatie nadat aanvragen zijn ingediend en tot (ontwerp-)besluitvorming moet worden gekomen. Het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningen kan hopelijk worden opgepakt door thuiswerkende ambtenaren, en ook hier kan veel via online meetings worden besproken. Maar wanneer (ontwerp-)besluiten ter inzage worden gelegd, kan er een probleem ontstaan als het gemeente- of provinciehuis gesloten is. Stukken die ter inzage liggen, moeten namelijk fysiek toegankelijk zijn voor geïnteresseerden en juist deze fysieke toegankelijkheid loopt gevaar door de coronamaatregelen. De meest praktische oplossing hier is om stukken op afspraak fysiek toegankelijk te maken, om te voorkomen dat een bestuursrechter vanwege dit gebrek besluiten vernietigd.

Vertraging in besluitvorming
Een andere drempel ontstaat als bestuursorganen tot besluitvorming moeten overgaan. De vergaderingen van colleges en raden voor stemming over besluiten kunnen in principe doorgaan, al dan niet aangepast aan de omstandigheden zoals het behouden van afdoende onderlinge afstand. Ook kan de Spoedwet Digitaal vergaderen hierin gaan helpen door het eenvoudiger te maken om online raads- en commissievergaderingen te houden. Helaas zijn er nu veel overheden die de agenda’s van colleges en raden aangepast hebben naar aanleiding van de coronacrisis en ontstaat hier een reëel risico op vertraging doordat geen bestemmingsplannen worden vastgesteld of omgevingsvergunningen worden verleend. Deze vertraging is echter onnodig, en hopelijk kan dit in overleg met de desbetreffende overheid worden voorkomen of beperkt.

De hiervoor genoemde reële vertraging in vergunningverlening gaat problemen opleveren voor de haalbaarheid van de openstelling van de najaarsronde van de nieuwe SDE++. De openstelling is aangekondigd voor eind september dit jaar. Hoe langer de maatregelen vanwege corona duren, en afhankelijk van de opstelling van de verschillende decentrale overheden, bestaat het risico voor verschillende initiatiefnemers dat zij niet tijdig een omgevingsvergunning krijgen die noodzakelijk is voor een aanvraag voor subsidie onder de SDE++.

Maatregelen
Een eerste oplossing is de openstelling van de najaarsronde uit te stellen afhankelijk van de duur waarin de maatregelen vanwege corona gelden; de sector zal dit moeten aankaarten bij het Rijk. De tweede oplossing is hiervoor al benoemd: een flexibele houding van alle partijen betrokken bij de totstandkoming van windprojecten is noodzakelijk om tijdsverlies tot een minimum te beperken. Veel blijft mogelijk door toepassing van digitale hulpmiddelen en als overheden daarnaast praktisch om blijven gaan met de mogelijkheden tot besluitvorming, hoeft de coronacrisis voor de energietransitie geen grote gevolgen te hebben.

Tags: , , , , , ,

Category: Subsidie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.