NVDE analyseert duurzaamheidsambities provincies

| 30 juli 2019

12 duurzaamheidsthema’s

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft een analyse laten uitvoeren van de provinciale coalitieakkoorden om te onderzoeken wat de duurzaamheidsambities zijn van elke provincie.

Het onderzoek werd gedaan door Wallaart & Kusse Public Affairs. Aan de hand van 12 duurzame beleidspunten is bekeken in hoeverre de provincies hiervoor concrete doelstellingen hebben opgenomen in de coalitieakkoorden. Op het moment van de scan hadden 11 provincies een akkoord bereikt. De 12 criteria die de NVDE heeft toegepast variëren van de klimaatambities tot aandacht voor de eigen verduurzaming en gereserveerd budget.

Provincies gaan volop aan de slag met het vergroten van de kennis bij hun inwoners over de mogelijkheden tot verduurzaming. Acht van de elf provincies die inmiddels een coalitieakkoord hebben, hebben hier concrete plannen voor. Nog twee provincies benoemen het belang van communicatie. In de meeste provincies wordt het Klimaatakkoord en de bijbehorende ambities expliciet onderschreven. Zeven van de elf provincies reserveren geld voor klimaatbeleid.

Veel aandacht voor betaalbaarheid
Een eerlijke verdeling van lusten en lasten wordt vaak genoemd als randvoorwaarde voor het slagen van de transitie. Provincies benoemen het niet alleen, maar willen het ook mogelijk maken.
Zeven van de elf provincies zetten concrete instrumenten in voor de betaalbaarheid van de overgang naar een schone energievoorziening. Dat zijn fondsen, garantstellingen of subsidies. Dit uit zich ook in het oormerken van geld om te investeren in verduurzaming. Zeven van de elf provincies zetten hier geld voor opzij in hun coalitieakkoord. De bedragen wisselen sterk, van enkele tot honderden miljoenen. Enkele provincies hebben geen begroting opgenomen in hun coalitieakkoord.

Uitvoering Klimaatakkoord loopt eerst via Regionale Energiestrategieën
Veel provincies onderschrijven expliciet de doelen van het Klimaatakkoord. Sommige provincies stellen daarnaast eigen ambities op voor CO2-reductie of het aandeel hernieuwbare energie. Alle provincies benadrukken het belang van de komende Regionale Energiestrategieën. In deze strategieën zullen keuzes worden gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitiestrategie, de bijbehorende infrastructuur en hoe lokale energiedoelstellingen zullen worden gehaald.

Zeven van de elf provincies hebben concrete plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarbij valt op dat er met name veel aandacht is voor de inzet van zonne-energie op daken. De helft van de provincies steunt lokale coöperaties van inwoners met concrete instrumenten, bijvoorbeeld via een fonds of ondersteuning bij het uitvoeren van draagvlakonderzoek.

Verduurzaming eigen bedrijfsvoering weinig genoemd
Het stimuleren van elektrisch vervoer staat nog niet hoog op de provinciale agenda. Toch kunnen provincies hier wel degelijk een ondersteunende rol spelen. Ook zijn er maar weinig provincies die concrete plannen noemen om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. Datzelfde geldt voor de verduurzaming van het eigen wagenpark. Wat NVDE betreft ligt hier nog een kans voor de provincie om het goede voorbeeld te geven.

De resultaten moeten niet gelezen worden als een volledige weergave van de duurzaamheidsambities die provincies hebben. Zo richt het onderzoek zich op de letterlijke tekst van coalitieakkoorden en laat hierbij mogelijk bestaand beleid en aanvullende afspraken buiten de akkoorden om buiten beeld. Lees het volledige rapport en uitleg van de afbeelding hier.

Tags: , , ,

Category: Groene energie, Klimaatverandering

Reacties zijn gesloten.