College van B&W van Ommen stelt 3 zoekgebieden voor wind voor

| 31 mei 2023

College van B&W van Ommen stelt 3 zoekgebieden voor wind voorHet college van burgemeester en wethouders van Ommen stelt aan de gemeenteraad voor om drie zoekgebieden voor windenergie vast te stellen.

 

Het voorstel voor het aanwijzen van zoekgebieden windenergie wordt besproken in de raadscommissie op 7 juni. De behandeling en besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad op 22 juni.

Met het vaststellen van de zoekgebieden houdt de gemeente zelf de regie in handen. Na 1 juli 2023 zou de provincie bevoegd zijn om zelf aanvragen voor windturbines af te handelen. De zelfregie van de gemeente is in lijn met het coalitieakkoord, waarin de ambitie ‘Ommen energieneutraal in 2050’ staat beschreven. Deze opgave is volgens de gemeente alleen haalbaar met de inzet van meer windenergie.

Technische verkenning

De gemeente Ommen heeft een verkenning laten uitvoeren door een extern adviesbureau om zoekgebieden te kunnen vaststellen. Daarin is gekeken waar windturbines mogelijk zijn, rekening houdend met bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden, bebouwing en laagvliegroutes. Deze verkenning is een technische kwestie, waarbij concrete locaties nog geen rol spelen. Op basis van dit onderzoek zijn drie ruime zoekgebieden voor windenergie vastgesteld. Het vaststellen van locaties vindt later in het proces plaats, na een zorgvuldig participatieproces met focus op lokaal eigendom en lokale opbrengsten.

Voorgestelde zoekgebieden voor wind in gemeente Ommen

Afwegingskader en participatie

Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel voor de zoekgebieden, volgt er eind 2023 een afwegingskader windenergie. Een dergelijk afwegingskader is eerder vastgesteld voor zonne-energie in Ommen. Met een afwegingskader stelt de gemeenteraad voorwaarden vast waaraan de meest geschikte projecten dienen te voldoen. Deze voorwaarden bevatten onder andere ruimtelijke, technische en maatschappelijke kaders. Bijvoorbeeld eisen ten aanzien van lokaal eigendom en participatie van omwonenden. Pas nadat het afwegingskader is vastgesteld door de raad, kan de gemeente initiatiefnemers uitnodigen voor het indienen van concrete windenergieprojecten. Bron: Gemeente Ommen

 

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.