Europese Raad neemt conclusies aan over de bevordering van een gekoppelde duurzame elektriciteitsnetinfrastructuur in de EU

| 31 mei 2024

Conclusies van de Raad over

De Europese Raad heeft donderdag 30 mei 2024 conclusies goedgekeurd over de elektriciteitsnetinfrastructuur van de EU. In de conclusies wordt een reeks maatregelen voorgesteld voor een onderling gekoppeld en veerkrachtig elektriciteitsnetwerk in Europa, met als doel de energiezekerheid in de EU te waarborgen en het koolstofarm maken van de EU te verwezenlijken.

De EU streeft naar een volledig geïntegreerd, onderling gekoppeld en gesynchroniseerd elektriciteitssysteem in Europa. In de conclusies van de Raad wordt gewezen op de noodzaak van een gecoördineerde langetermijnplanning voor de elektriciteitsnetinfrastructuur op Europees niveau, met name met het oog op de toenemende congestie van het netwerk.

Deze planning moet worden gecombineerd met de bottom-up coördinatie van nationale plannen op regionaal niveau en rekening houden met de specifieke kenmerken van regio’s die niet of onvoldoende onderling verbonden zijn.

In dit verband herinnert de Raad aan de conclusies van de Europese Raad over de totstandbrenging van een echte energie-unie en het belang van interconnecties daarbij. De Commissie wordt verzocht een versterkt kader voor te stellen dat ervoor zorgt dat de netwerkplanning en -uitrol in overeenstemming zijn met de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. Het doel is de transparantie en traceerbaarheid van het hele plannings- en ontwikkelingsproces van het transmissienet te vergroten.

In de conclusies wordt de Commissie ook opgeroepen om hiaten te onderzoeken en vast te stellen en zo nodig maatregelen te ontwikkelen om het bestuurskader op EU-niveau voor de planning, selectie en uitvoering van grensoverschrijdende infrastructuur te verbeteren, teneinde een voldoende geïntegreerde Europese en regionale aanpak te waarborgen.

Veiligheid en veerkracht van Europa’s energiesysteem

De Europese Unie heeft behoefte aan een gecoördineerde reeks energiezekerheidsmaatregelen als reactie op de nieuwe bedreigingen waarmee zij sinds 2022 wordt geconfronteerd, waaronder risico’s op het gebied van cyberveiligheid. Volgens de conclusies van de Raad moet de Commissie de lidstaten helpen de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te verbeteren, waarbij de nadruk ligt op risicobereidheid en rekening wordt gehouden met specifieke risico’s in verband met sommige buitengrenzen van de EU.

Om de veerkracht van de infrastructuur te versterken, wordt de lidstaten ook verzocht de samenwerking met entiteiten op alle niveaus te versterken, met bijzondere aandacht voor hybride dreigingen en kritieke infrastructuur.

De kloof inzake investeringen in elektriciteitsnetwerken overbruggen

In de conclusies wordt erkend dat er een ongekende behoefte is aan investeringen in elektriciteitsnetwerken, zowel op transmissie- als op distributieniveau, om te zorgen voor een sterk geïnterconnecteerd, geïntegreerd en gesynchroniseerd Europees elektriciteitssysteem dat nodig is om de doelstellingen van de EU op het gebied van het koolstofvrij maken van de economie, het concurrentievermogen en de continuïteit van de energievoorziening te verwezenlijken.

Daarom wordt de Commissie in de conclusies onder meer verzocht informatie te verstrekken over de feitelijke investeringsbehoeften met betrekking tot elektriciteitsnetten – in vergelijking met de daarvoor uitgetrokken middelen – en te zoeken naar manieren om de totale investeringen in infrastructuur voor elektriciteitsnetten te verhogen. De Europese Investeringsbank wordt ook opgeroepen om verdere uitbreiding en modernisering van netwerken te ondersteunen door middel van financieringsinitiatieven.

Hybride vermaasde netwerken die met verschillende lidstaten verbonden zijn, worden steeds belangrijker om de offshore-energieproductie op kosteneffectieve wijze te ontwikkelen. Daarom verzoekt de Raad de Commissie na te gaan welke uitdagingen en resterende lacunes er zijn bij het gebruik van hybride vermaasde netten naast radiale verbindingen.

Snellere uitrol van het net en natuurinclusief ontwerp

De Raad verzoekt de Commissie maatregelen vast te stellen om de vergunningsprocedures voor netten te versnellen met het oog op een snellere ontwikkeling van elektriciteitsnetwerken, en daarbij de betrokkenheid van het publiek te waarborgen.

In de conclusies wordt ook onderstreept dat de standaardisering van de elektriciteitsinfrastructuur moet worden versneld om verstoringen van de toeleveringsketen tot een minimum te beperken en de beschikbaarheid van netwerkcomponenten in Europa te waarborgen. De Commissie wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om regionale of EU-brede zichtbaarheid bij de aankoop van netwerkcomponenten te vergemakkelijken. Dit zal voor de lokale industrie de juiste signalen zijn om de productiecapaciteit op te voeren. In dit verband wordt de Commissie ook verzocht na te gaan of de EU-regels inzake overheidsopdrachten kunnen worden aangepast.

Achtergrond

De Russische aanvalsoorlog in Oekraïne heeft geleid tot een energiecrisis in Europa. Om de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen en de energiezekerheid te waarborgen, ondertekenden de EU-leiders in maart 2022 de Verklaring van Versailles.Ze kwamen overeen om de interconnectie van de Europese gas- en elektriciteitsnetwerken te verbeteren en de elektriciteitsnetten in de hele EU volledig te synchroniseren.

Het Belgische voorzitterschap organiseerde in april een informele ministeriële bijeenkomst om te bespreken hoe de elektriciteitsnetten van de EU kunnen worden versterkt en ontwikkeld.

Bovendien riep de Europese Raad in zijn conclusies van april 2024 op om verder te werken aan energie als aanjager van het concurrentievermogen, om te komen tot een echte energie-unie die de dubbele doelstelling van Europese energiesoevereiniteit en klimaatneutraliteit dient, door een ambitieuze verschuiving naar elektrische energie en investeringen in netwerken, opslag en interconnecties. Lees het rapport. Bron: Europese Raad

 

 

 

 

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.