Meer onderzoek nodig naar gevolgen voor vogels en scheepvaartveiligheid voor IJmuiden Ver Gamma

| 31 mei 2024

Voor offshore windpark IJmuiden Ver Gamma is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor vogels en scheepvaartveiligheid. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de minister voor Klimaat en Energie.

©BGF

IJmuiden Ver Gamma is een van de kavels in het windenergiegebied IJmuiden Ver. Dit gebied is in het Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee aangewezen als gebied dat geschikt is voor windparken op zee. De kavel ligt 62 kilometer uit de kust van IJmuiden en biedt ruimte voor opwek van maximaal 2,3 GW. Voor deze kavel moet een kavelbesluit genomen worden. Hierin wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden er hier een windpark op zee kan komen.

Voordat de minister voor Klimaat en Energie over kavel Gamma besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister had de Commissie gevraagd te adviseren over het milieueffectrapport voor dit windpark.

Toetsingsadvies

De Commissie signaleert bij de toetsing dat het MER bijna compleet is. Volgens de Commissie laat het rapport goed zien dat windturbines nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels, vleermuizen en zeezoogdieren. Wel is nog extra onderzoek nodig naar mogelijkheden om de windturbines zo aan te passen, dat het aantal vogelslachtoffers mogelijk vermindert. Verder is het belangrijk om de risico’s op olie-uitstroom beter in beeld te brengen.

Op twee punten ontbreekt nog belangrijke informatie. Het aanvullen van die informatie is essentieel om het belang van de leefomgeving volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over kavel Gamma, zo stelt de Commissie.

Gevolgen voor vogels

De Commissie stelt dat de informatie in het MER op één aspect na, voldoende informatie bevat over de gevolgen voor vogels en vleermuizen om het kavelbesluit te kunnen nemen. Dit betreft de tiplaagte van de windturbine. De Commissie leidt af uit de MER dat verhoging van de tiplaagte mogelijk als mitigerende maatregel kan worden ingezet om het aantal aanvaringsslachtoffers van aandachtsoorten met een relatief grote cumulatieve sterfte zou met deze maatregel mogelijk in belangrijke mate kunnen worden teruggebracht. Het MER zou volgens de Commissie niet duidelijk maken waarom een hogere tiplaagte niet in de ‘Best Case’-benadering is opgenomen.

Gevolgen voor scheepvaart

Met de toename van het aantal windparken op zee, is het is aannemelijk dat het risico op aanvaringen met (in aanbouw zijnde) windparken groter word. In het MER ontbreekt een risico-analyse van olie-uitstroom. De Commissie adviseert om in een aanvulling op het MER voorafgaand aan de besluitvorming over kavel Gamma, informatie toe te voegen over risico’s op olie-uitstroom, gebaseerd op bestaand internationaal onderzoek. Breng mogelijke mitigerende maatregelen, bijvoorbeeld actieve verkeersbegeleiding, in beeld en de effectiviteit daarvan.

Het MER brengt de risico’s in beeld van aanvaringen met schepen en verdrinkingen, maar de effecten daarvan zijn niet in beeld gebracht of aangeduid als kennisleemte. Niet is aangegeven hoe wordt omgegaan met deze onzekerheden. Dit vraagt om nader onderzoek.

Daarnaast vraagt de Commissie in hoofdstuk 3 aandacht voor verdere kennisontwikkeling om de cumulatieve gevolgen van windenergie op de Noordzee in de toekomst beter te kunnen beoordelen. De lopende onderzoeksprogramma’s kunnen daar belangrijke input aan geven. De Commissie merkt op dat uitkomsten van onderzoeken over scheepvaartveiligheid mogelijk niet meer bij de besluitvorming, maar nog wel bij de realisatie van het windpark kunnen worden meegenomen. Lees hier het gehele toetsingsadvies. Bron: Commissie m.e.r.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.