Natuurvereniging Hollandse Delta naar Raad van State vanwege Haringvlietdam windturbines

| 31 augustus 2023

KNNV Natuurvereniging Hollandse Delta (NHD) heeft recentelijk een beroepschrift en schorsingsverzoek met betrekking tot plaatsing van twee windturbines op de Haringvlietdam ingediend bij de Raad van State.

Visualisatie nieuwe windturbines vanaf Quackstrand Bron: E-Connection

E-Connection heeft het voornemen om twee nieuwe windturbines te realiseren op de Haringvlietdam in de gemeente Voorne aan Zee in opdracht van Windpark Haringvliet BV. De twee nieuwe windturbines vervangen de bestaande zes windturbines van het type Bonus MKIV 600kW uit 1997 van Windpark Haringvliet BV aan de zeezijde op de Haringvlietdam. Het bestemmingsplan voor deze twee windturbines op de Haringvlietdam lag de afgelopen tijd ter inzage.

NHD heeft op 14 augustus tegen dit bestemmingsplan met onderliggende vergunningen beroep aangetekend. NHD stelt dat de plaats waar het windpark Haringvlietdam gesitueerd wordt ongewenst is. De natuurwaarden van de betrokken Natura 2000-gebieden worden met de komst van de nieuwe windturbines onherstelbaar aangetast. Dat is volgens NHD in strijd met de Wet Natuurbescherming, de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn alsmede verschillende provinciale regelingen.

Locatie

NHD heeft moeite met de gekozen locatie aan de binnenzijde van deze dam, aangezien deze zich bevindt tussen vier Natura 2000- gebieden, te weten Voornes Duin, Haringvliet, Voordelta en de Duinen van Goeree & Kwade Hoek. Ook verwijst NHD naar de door Sovon Vogelonderzoek Nederland ontwikkelde  windenergiegevoeligheidskaart waaruit zou blijken dat de Haringvlietdam landelijk als een van de minst geschikte locaties wordt aangemerkt voor windmolens. Volgens NHD zouden er meer geschikte locaties voor windturbines in het buitengebied. Ook zou er gekeken kunnen worden naar clustering. Nu de oorspronkelijke gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne inmiddels per 1 januari 2023 zijn samengegaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee meent de NHD dat de in die gemeentes spelende windturbine-plannen beter op één locatie kunnen worden geclusterd.

Impact op vogels

Ook concludeert NHD dat inmiddels de 1%-norm niet langer houdbaar is te achten.
Daarmee wordt bedoeld dat per individueel windpark 1% extra sterfte van de populatie van een vogelsoort of vleermuizensoort geen wezenlijke impact voor die soorten heeft. Pas wanneer deze 1% wordt overschreden, zou er sprake van een reële impact op de betreffende soort. Nu er overal in Nederland (en daarbuiten) sprake is van cumulatieve effecten van de gezamenlijke windparken op populaties van kwetsbare diersoorten werkt het toepassen van de 1%-norm op individuele windparken sterk verhullend op de gevolgen voor de staat van instandhouding van die soorten, aldus NHD.

Mocht de oprichting van de twee nieuwe turbines onvermijdelijk zijn dan meent de NHD dat zij aan een aantal voorwaarden dienen te voldoen, zoals stateof-the art detectiesystemen en stilstandsvoorzieningen. Volgens de natuurvereniging worden in de onderliggende stukken enkele goed bruikbare mitigerende maatregelen niet genoemd of onvoldoende uitgewerkt, waaronder de te verwachten en bewezen effecten van mogelijk te nemen mitigerende maatregelen.

Geluid

In het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken zou sprake zijn van geluidsberekeningen in relatie tot woningen en strandpaviljoens maar geen berekeningen zijn gemaakt met betrekking tot de verwachte geluidsbelastingen op de natuurwaarden in de aangrenzende natuurgebieden, in combinatie met de nu al bestaande -forse- geluidsoverlast van het verkeer op de N57.

Stikstofdepositie

Tijdens de bouw zal er sprake zijn stikstofdepositie in de omliggende Natura 2000- gebieden, waarvan met name het Natura 2000 gebied -Voornes Duin nu al te lijden heeft van een overbelasting van stikstofdepositie, hetgeen ten koste gaat van de in dit gebied voorkomende soorten en habitattypen.

Ook zou door de ruim 4 keer zo grote draaioppervlakte van de gekozen windturbines (ten opzichte van de 6 oude windturbines) een negatief effect op toerisme en recreatie en geluidsoverlast en slagschaduw door de windturbines kunnen worden verwacht. Lees hier het volledige beroepschrift en schorsingsverzoek. Bron: NHD

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.