Wet- en Regelgeving

Activiteitenbesluit

Voor het bouwen van een windturbine is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk nodig (de voormalige bouwvergunning). Als ook een omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (de voormalige milieuvergunning) nodig is wordt die in dezelfde omgevingsvergunning opgenomen. Windenergieprojecten op zee en windparken (vanaf 3 windturbines) op land waarvoor een MER is opgesteld, moeten een Omgevingsvergunning met beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen. Eén of twee opgestelde windturbines moeten een melding indienen bij het bevoegd gezag. Ongeacht het aantal moeten de windturbines voldoen aan de voorschriften in paragaaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit. Daarin worden eisen gesteld aan de slagschaduw van de wieken, de geluidhinder en de externe veiligheid.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Diverse types windturbines zijn uitgerust met accumulatoren. Deze accumulatoren worden aangemerkt als drukapparatuur op basis van de Europese Richtlijn Drukapparatuur (PED). Indien aan de eisen in deze Richtlijn is voldaan mogen de windturbines in de handel worden gebracht.Daarnaast geldt in Nederland sinds 1 januari 2002 een keuringsplicht door een Nederlandse keuringsinstelling. Dit is vastgelegd in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Deze eisen zijn van toepassing op de gebruiker van de windturbine. De keuring voor ingebruikneming en herkeuring geldt voor accumulatoren die zijn ingedeeld in categorie III en IV van de PED. Als voorbeeld: de grens van categorie III wordt bereikt als de ontwerpdruk (PS) * Volume meer dan 1.000 bar.liter bedraagt. Indien u meer informatie wenst over de wettelijke eisen neem dan contact op met een door het Ministerie van SZW aangewezen keuringsinstelling met ervaring met windturbines zoals Energie Consult Holland B.V.