Alles over Windenergie

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

  Member of WWEA    
Fabrikanten en bedrijven Marktontwikkeling Klimaatcrisis English
Kleine Windmolens Windparkenkaart Molenproducties Contact
 Cijfers Incidenten FAQ
  Techniek Kosten-Baten Links

 

Pijplijnprojecten:

Coevorden, 10

Emmen, 30

Borger, Odoorn, 18

Meppel, 18

Wijster, 36

 

Totaal max. 112 MW, vlgs VROM

Nieuws Drenthe

Drenthe heeft 1 windturbine van 800 kW, bij Nijeveen

In het klimaatakkoord Rijk-Provincies van januari 2009 staat Drenthe genoteerd met een vermogen van 60 MW in 2020, dus bijvoorbeeld twee parkjes met elk vijf molens van 6 MW. Dit is ook verwerkt in de ontwerp omgevingsvisie januari 2010.

 

 

 

Zeer smal draagvlak voor windenergie in Drenthe

 

22 maart 2010

 

Uit een enquête van de Drentse Natuur- en Milieufederatie en het Dagblad van het Noorden blijkt dat slechts 60% vindt dat er in Drenthe ruimte is voor meer windenergie. (Er staat nog maar 1 molen in Drenthe). Bij andere enquêtes is dit percentages altijd veel hoger (70-90%).

Zie het onderzoek en info over een geplande discussiedag op 22 april bij N. en M. - federatie Drenthe.

 

Video rtv-Oost met Gedeputeerde Haarsma, Raedthuys e.a.

(n.a.v. onderzoek door Raedthuys september 2008)

 

 

Drenthe doet molens in de ban

 

23 januari 2010

 

De provincie Drenthe komt met voorstellen om de bouw van windmolens in een groot deel van Drenthe te verbieden. PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma wil alleen in de regio Zuidoost-Drenthe windmolenparken toestaan. Ze komt daarmee tegemoet aan de Milieufederatie Drenthe. Die vreest bij monde van directeur Reinder Hoekstra voor een wildgroei aan windmolenparken.

Aanvankelijk was de provincie van plan om via overleg afspraken te maken met gemeenten. Haarsma gaat nu een stap verder. Er staat in heel Drenthe welgeteld 1 windmolen, maar Gedepueerde Haarsma zegt: "We zijn niet tegen windenergie, maar het dreigt giga uit de hand te lopen. En ik wil niet aan de wieg staan van een nieuwe verrommeling van het landschap. Daarom komen we met regels of een verordening."

De opstelling van de gedeputeerde betekent dat Essent geen toestemming krijgt voor de bouw van een windmolenpark bij de vuilverbrander in Wijster. Ook de gemeente Assen krijgt nul op het rekest voor een park langs de A28.

 

Eind vorig jaar al maakte de provincie bekend dat zij in de Zuidoosthoek van Drenthe tussen de 15 en 20 windmolens wil realiseren. Het college verwierp plannen in Assen, Wijster en Tynaarlo.
 

Het eerste windpark van Drenthe komt nu toch eindelijk van de grond (na een jaar of negen tobben; SenterNovem meende aanvankelijk b.v. dat het ene ministerie het andere niet zou mogen subsidiëren). Bij Coevorden realiseert het ministerie van defensie misschien dit jaar nog een project van 3 turbines en maximaal 10 MW op basis van een SDE-subsidie 2009. Het tijdstip van realisatie zal vooral afhangen van de levertijd van het nog te kiezen turbinetype.
 

Lees / luister bericht november 2009 RTV - Drenthe

Dagblad van het Noorden, 23 januari 2010.

 

Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe, jan '10

 

 

PvdA Drenthe wil ruimte voor windparken

 

5 mei 2009

 

PvdA-woordvoerder Hans Hornstra van ed Drenthe Statem wil naar aanleiding van een opgelaaide discussie rond windmolens in de provincie nu eindelijk eens werk maken van windmolenparken in Drenthe. Dat zegt hij tegen RTV Oost.

Gedeputeerde Anneke Haarsma van de PvdA vindt een plan van de gemeente Assen onlangs onbespreekbaar. Haar fractie wil de koe bij de horens vatten en sluit daarbij windmolens bij Assen op voorhand niet uit. De PvdA komt in juni met een uitgebreid rapport voor duurzame energie in Drenthe, waaronder ook windenergie. Het voorstel van PvdA-Statenlid Hornstra kan rekenen op steun van CDA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie. En daarmee stevenen de Staten af op een confrontatie met PvdA-gedeputeerde Anneke Haarsma, die windmolens alleen wil toestaan bij Coevorden en Emmen.
 

Directeur Reinder Hoekstra van de Milieufederatie Drenthe denkt dat er wel plaats is voor windmolens in Drenthe. Hij denkt dan aan een aantal plaatsen in de Veenkoloniën. Hoekstra wil dan ook kwetsbare plekken uitsluiten. Hij hoopt wel dat de provincie het voortouw neemt om te voorkomen dat gemeenten zelf beleid gaan ontwikkelen.


Gedeputeerde Anneke Haarsma van de Partij van de Arbeid is blij met de opgelaaide discussie over windmolens in Drenthe. De gedeputeerde wil nog steeds geen windmolens bij Assen maar ziet inmiddels wel mogelijkheden op andere plekken.

 

RTV-Oost, 5 mei 2009

 

 

 

GS  wil geen windpark bij Assen

 

27 april 2009

 

Drenthe heeft nog steeds maar 1 windmolen maar gedeputeerde Haarsma blijft ze lelijk vinden en trekt nu ten strijde tegen een plan langs de snelweg A 28 bij Assen. Volgens het Dagblad van het Noorden vindt Haarsma "het onbespreekbaar voor de provincie".

 

"Assen is de poort van het stedelijk netwerk Assen-Groningen. Wij praten in dit geval over een locatie waarvan wij als provincie zeggen dat je daar het landschap maximaal moet beleven. Die beleving moet je niet belasten met de aanwezigheid van acht molens", reageert Haarsma.

Gisteren presenteerde de Asser wethouder Alex Langius (ChristenUnie) plannen voor de bouw van een windmolenpark als onderdeel van het nieuwe gemeentelijke energie- en klimaatbeleid. Hij toonde zich bij die gelegenheid bewust van het provinciale standpunt, maar kondigde ook aan de confrontatie met de provincie aan te willen gaan.

 

Hoopgevend waren de reacties van acht lezers die zonder uitzondering het standpunt van GS veroordelen:

 

Die lui van de provincie zijn gek.
"dat je daar het landschap maximaal moet beleven". Ze bedoelen die mooie M van de Mac, de lelijke gebouwen waar bedrijven in zitten en de A-28 ?
-------


Gewoon negeren die lui van de provincie. Gewoon negeren.

-------

 

Probeert Anneke Haarsma in deze tijd nog iemand te evenaren die DE metafoor is voor een malloot, omdat hij op een ezel ten strijde trok tegen windmolens: Don Quichotte ?

--------

 

Ho, Ho, mevrouw Haarsma. Assen is de groene stad van Drenthe en ........windmolens zijn heel erg groen wist u dat? U zou het juist luid moeten toejuichen. Groen in alle opzichten, "Da's nou Drenthe" toch?

--------

 

De stelling van gedeputeerde Haarsma bewijst maar weer eens dat provincies in dit land absoluut overbodig zijn.

--------

 

Echt iets voor de PVDA. Liever een kerncentrale op de heide?

--------


Kijk bet over de grens, aan de A31 net ten noorden van Bunde.
Een prachtig park met windmolens, en de Duitsers zijn er trots op, zonder dat het het landschap aantast.
Voor Denen, Noren, Zweden, Finnen en andere is dit ook een poort, naar het vlakke land van Noord Nederland. Niks ontsierend, en goed nagedacht.
Haarsma denkt waarschijnlijk dat we hier nog stroom kunnen opwekken uit de luttele schapenkeutels die we op de stukjes heide vinden.
 

Dagblad van het Noorden , 24 april 2009

 

 

Drentse gedeputeerde wil geen "verrommeling met molens"

 

14 juni 2007

Een overgrote meerderheid van Provinciale Staten van Drenthe heeft zich gekeerd tegen het beleid van Gedeputeerde Staten om windenergie in Drenthe te beperken tot een enkel windpark bij Coevorden. Ook de VVD, die zich eerder fel tegen windenergie keerde, staat hier nu achter. In een motie wordt gevraagd dat het College nieuw beleid gaat opstellen en wil niet nog eens vier jaar wachten op een nieuw streekplan. Gedeputeerde mevrouw Haarsma voelt hier echter nog steeds niets voor. Zij gaat zich eerst beraden met het College. Haarsma keert zich al jaren tegen windenergie. Ze wees nu op de naar haar zeggen "almaar groeiende weerstand in Flevoland en Fryslân" en zei dat het gerezen probleem met PS "wordt opgelost zonder verrommeling van Drenthe met windmolens".

(rtv-Drenthe)

 

 

 

 

Defensie schiet provincie Drenthe te hulp

 

11 mei 2007

 

De provincie Drenthe heeft weer nieuwe hoop gekregen dat zij met het windpark Coevorden kan voldoen aan de BLOW-verplichting van 15 MW. Ook het nieuwe College wil het bij dat ene park laten, hoewel een meerderheid in Provinciale Staten vindt dat de Provincie meer ambitie moet tonen. Het project bij bedrijventerrein De Mars is al vele jaren in ontwikkeling door het Ministerie van Defensie maar de activiteiten werden stopgezet na de MEP-stop in augustus vorig jaar. Het Ministerie wilde het park zonder externe financiering van banken bouwen en heeft nu besloten om het volledig met eigen middelen, zonder subsidietoezegging, versneld van de grond te krijgen. Projectleider Mudde zei dat er uiteraard wel op wordt gehoopt dat er later alsnog subsidie wordt verkregen maar neemt het risico dat dat niet lukt.

Binnenkort wordt de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend en het park zou dan in de loop van volgend jaar gerealiseerd kunnen worden. Er is aan bezwaren van natuurorganisaties tegemoet gekomen door het aantal turbines tot vier te beperken. Er kan maximaal 12 MW gerealiseerd worden. Verder staat in de provincie alleen in Nijeveen nog een Enercon E 48 van 800 kW. De Provincie heeft dus nog maar 1 molentje van 2,2 MW te gaan.

(Wij adviseren de H.H. projectontwikkelaars om niet te proberen dit in te vullen met een Siemens van 2.3 MW want over die 100 kW aan "oververmogen" kon de provincie wel eens moeilijk gaan doen. Ook de tegenstanders zullen aantonen dat die 100 kW geen maatschappelijk nut of noodzaak dient omdat BLOW gehaald wordt, hetgeen de kansen op een succesvolle vergunningprocedure aanmerkelijk verkleint.)

 

 

G.S. Drenthe blijft bij 1 windpark

 

maart 2006

In de nieuwe nota energiebeleid "Energiek Drenthe 2006-2010" wil gedeputeerde Klip van de VVD niet afwijken van het eerder geformuleerde beleid voor windenergie. De Blow-doelstelling van 15 MW is voldoende en zal gerealiseerd worden met het windpark bij Coevorden. Dat wordt ontwikkeld door het ministerie van Defensie. De planologische procedure kan dit jaar worden afgerond. Andere projecten, zoals een megapark bij Nieuw-Buinen, zijn kansloos. Daarmee wordt het verzoek van Provinciale Staten van vorig jaar, om een hogere doelstelling voor windenergie na te streven, niet gehonoreerd.

Volgens Klip ontsieren windmolens het landschap en leveren ze te weinig energie. De gedeputeerde wil de Kyota-doelstellingen op andere terreinen zoals aardwarmte, biomassa, energiebesparing en biobrandstoffen bereiken. Voor 2006 en 2007 wordt 1,5 miljoen Euro voor de uitvoering uitgetrokken en voor 2008 t/m 2010 nog eens € 450.000,- per jaar.

 

 

 

  Drenthe wil maar 1 windpark

 

23 mei 2005

In het jaarverslag 2004 van de Landelijke Stuurgroep Windenergie Ontwikkeling (L.S.W.O.) over de voortgang van het  BLOW-akkoord tussen Rijk, Provincies en gemeenten ten aanzien van de provinciale taakstellingen voor windenergie tot 2010 meldt de Provincie Drenthe dat zij tot 2010 alleen medewerking verleent aan de tot standkoming van het windpark van het Ministerie van Defensie bij Coevorden. Het park kan 5 turbines van 3 MW omvatten en is daarmee voldoende voor het bereiken van de provinciale doelstelling van 15 MW in 2010.

Voor het overige heeft de Provincie een provinciaal N.I.M.B.Y-standpunt en verklaart dat eerst grootschalige opstellingsmogelijkheden buiten Drenthe benut moeten worden. Medewerking aan parken in Drenthe wordt pas overwogen als dat nodig is voor de realisering van de taakstelling van 15 MW in 2010. Veel kijk op de productie van windparken heeft de provincie overigens nog niet want zij verleent wel medewerking aan minimolentjes in de bebouwde omgeving die 5.000 kWh per jaar kunnen produceren en "een relevante bijdrage leveren aan de doelstelling voor duurzame energie".

De ontwikkeling van windpark Coevorden liep in 2002 vertraging op door bezuinigingen bij Defensie en moeilijkheden bij het verkrijgen van overeenstemming met de diverse grondeigenaren. Die problemen lijken nu opgelost en Defensie zal dit jaar een begin maken met de planologische voorbereidingen. Provinciale Staten is er echter nog niet gerust op en heeft in juli 2004 een motie aangenomen waarin G.S. wordt opgedragen om nieuwe projecten in ontwikkeling te nemen als niet voor januari 2006 met de realisatie van windpark Coevorden is begonnen. Drenthe beschikt sinds 1996 over 1 windturbine van 600 kW.

In het voorwoord vraagt de Stuurgroep zich heel voorzichtig af of "de taakstelling van BLOW (1.500 MW in 2010) in het licht van de feitelijke ontwikkeling van het geplaatste vermogen en de forse schaalvergroting van turbine-ontwerpen niet te bescheiden is geweest". Een waar woord want het is wel zeker dat het landelijke totaal eind volgend jaar al gehaald wordt dankzij een klein aantal (ver) vooroplopende provincies zoals  Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

 

 

 

 

handjeBegin pagina

 

 

 

 

 

 

Wind Service Holland

Jaap Langenbach

Dwerssteech 8  8551 SB Wâldsein

Fryslân, Nederland,

Tel. + 31 514 - 592 536

 

Member of  WWEA