Alles over Windenergie   Molenproducties Statistieken   Nieuws Offshore   Windparkenkaart  Nieuws Windaanbod

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste Nieuws

  Member of WWEA    
Fabrikanten en bedrijven Marktontwikkeling Klimaatcrisis English
Kleine Windmolens Windparkenkaart Molenproducties Contact
 Cijfers Incidenten FAQ
  Techniek Kosten-Baten Links

 

Pijplijnprojecten:

 

Totaal 10 projecten

met 98 MW 

 

Zie pijplijn-projecten bij: VROM.

Nieuws,

 

Gelderland

 

 

 

 

 

PS Gelderland: geen dwang voor windmolens in Zevenaar

 

7 januari 2010

 

Er komt toch geen windpark bij Angerlo in de gemeente Zevenaar. Provinciale Staten van Gelderland willen niet dat Gedeputeerde van der Kolk het middel van het provinciale inpassingsplan hanteert om een windpark bij Angerlo tegen de wil van de gemeente Zevenaar door te drukken.

Daarmee zetten de Staten woensdagochtend een streep door het voornemen van de gedeputeerde om Zevenaar te overrulen. Van der Kolk besloot daarop haar plan weer in te trekken. Het was voor het eerst dat de provincie zulk zwaar geschut tegen een gemeente wilde inzetten om windmolens te laten bouwen.
De Zevenaarse wethouder Nijland toonde zich na afloop uitermate tevreden over het besluit van de Staten. De gemeenteraad van Zevenaar besloot vorig jaar zich met hand en tand tegen provinciaal ingrijpen te verzetten.

De meerderheid in de Staten, onder aanvoering van coalitiepartij CDA, vond dat Van der Kolk veel te snel dwang tegen Zevenaar wilde toepassen. Het werd de gedeputeerde kwalijk genomen dat ze amper overlegd had met de gemeente. Ook zijn er volgens de Staten genoeg andere plekken in de provincie te vinden waar windmolens zonder al te veel verzet gebouwd kunnen worden. (zie ook bericht hieronder).

 

Gelderlander, 7-1-2010

 

 

 

Gemeente Zevenaar protesteert tegen provinciaal windplan

 

26 november 2009

 

In Gelderland is windpark Angerlo waarschijnlijk het eerste windpark waar de provincie tegen de wil van de gemeenteraad het heft in handen neemt en een windpark wil "doordrukken". Brancheorganisatie NWEA stimuleert deze werkwijze om de impasse bij vele windprojecten door lokale weerstand te doorbreken en noemt het bij monde van voorzitter Jaap Warners in het tijdschrift Windnieuws "bestuurlijke durf".

Het gaat vooral door lokaal verzet niet goed met de windontwikkeling in Gelderland (en op vele andere plaatsen). De Provincie wil nu op sommige locaties zelf "inpassingsplannen" maken. Dat kan, als alternatief voor een gemeentelijk bestemmingsplan,  op grond van de nieuwe wet ruimtelijke ordening sinds 1 januari voor windparken groter dan 10 MW.  (zie ook hieronder bij Provinciaal beleid). Het verzoek van projectontwikkelaar Raedthuys uit Enschede aan de Provincie om een dergelijk provinciaal inpassingsplan werd gehonoreerd voor de locatie Angerlo. De gemeente komt nu in actie tegen de provincie. Dit schreef De Gelderlander erover:

 

"Een krachtig protest op het provinciehuis in Arnhem tegen het voornemen de plaatsing van acht windmolens in Angerlo toe te staan. Daartoe heeft de gemeenteraad van Zevenaar woensdagavond besloten, met het aannemen van de motie van Lokaal Belang. Van milieuwethouder Gerard Nijland wordt verwacht dat hij steun zoekt bij zijn collega Frank Wissink van Montferland. Dit omdat de windturbines in het buitengebied tussen Angerlo en het Montferlandse Loil in komen.
Eerder heeft wethouder Nijland al laten weten tegen de windmolens op Angerlo's grondgebied te zijn en zich door het voornemen van Gedeputeerde Staten overvallen te voelen. Op 2 december nemen Provinciale Staten hierover een besluit.
De Zevenaarse raad is tegen de molens vanwege de beeldvervuiling en omdat geen enkele windturbine rendeert zonder subsidie, aldus Lokaal Belang. Deze partij vindt dat Zevenaar al veel doet om de CO2-uitstoot terug te dringen, onder andere met de biomassa warmtecentrale in Groot Holthuizen waar straks 1.500 huizen mee worden verwarmd."

 

Wethouder Wissink van Montferland blijkt inmiddels ook geen voorstander van het plan, maar wil eerst nog wel meer weten over het draagvlak alvorens zich tegen te verklaren. "Een inpassingsplan is een zwaar middel. Gemeenten houden er niet van om buiten spel gezet te worden," zegt hij ook.
 

Gelderlander, 25-11-2009 en Gelderlander 27-11-09

 

 

 

"Toenemende weerstand": geen molens in gemeente Tiel

 

7 oktober 2009

 

Tiel gaat de komende tien jaar geen windmolens op zijn grondgebied bouwen. De gemeente vreest vooral de toenemende weerstand onder inwoners.
"Je moet jezelf niet rijk rekenen: er komt steeds meer protest in bewoond gebied. Dan zijn eigenlijk alle locaties in Tiel een illusie, zelfs op de bedrijfsterreinen", zegt Tiels milieuwethouder Cees Anker. " Streven naar de plaatsing van windmolens in Tiel is meer idealisme dan realisme."
We wilden voor 2020 eigenlijk 15 procent groene energie opwekken, maar we hebben dat moeten terugbrengen naar 8 procent." Volgens de wethouder zijn veel ideeën onhaalbaar of onbetaalbaar.

In de gemeente loopt een project van 6 turbines van ontwikkelaars Winvast, Oranjewind en Grontmij, met 3 stuks noordelijk langs de A15 bij het AVRI-terrein (afvalverwerking Rivierenland). Drie turbines zuidelijk van de A 15 zouden in de gemeente Geldermalsen moeten komen.
 

De Gelderlander, 17 oktober 2009

 

 

Gemeenten verwerpen windpark Aalten - Oost-Gelre

 

16 juli 2009

 

Het gemeentebestuur van Oost Gelre is tegen de aanleg van een windpark met 12 windmolens bij de Schaarsheide door de Aaltense varkenshouder Henk Meerdink. Het gebied van het windpark ligt voor een klein deel op grondgebied van Oost Gelre. Volgens wethouder Frank is in de omgeving van Oost Gelre met de realisatie van het windmolenpark Hagenwind al invulling gegeven aan het zoekgebied, dat in 2004 is aangewezen door de Regio Achterhoek.

Oost Gelre heeft voldaan aan de inspanningsverplichting, stelt Frank. "Bovendien ligt de Schaarsheide in het Nationaal Landschap, een gevoelig gebied. Mocht in de toekomst de taakstelling voor windenergie worden verruimd, dan moet dat ook in regionaal verband. We sluiten ons aan bij het regionale beleid."

Eerder werd het project al verworpen door de gemeente Aalten.
 

De Gelderlander, 15 juli

 

 

Actie tegen windpark Aalten- Oost-Gelre

 

22 juni 2009

 

De Gelderlander meldt dat er een actiegroep aan het werk is gegaan om burgers te mobiliseren tegen een nieuw windpark van twaalf molens. De gemeenten zijn al tegen maar de groep wil zeker stellen dat dat zo blijft.

 

Bewoners van het gebied Schaarsheide voeren actie tegen plannen van Stichting Windkracht Oost om in hun woongebied twaalf windmolens te plaatsen. Schaarsheide ligt op de grens van Aalten en Oost Gelre.

Het college van burgemeester en wethouders van Aalten heeft het verzoek onlangs afgewezen; het college van Oost Gelre heeft een beleidsplan opgesteld dat plaatsing van windmolens alleen op regionaal bedrijventerrein Laarberg toestaat.
Maar de buurtbewoners zijn er niet gerust op, zegt initiatiefnemer Guus Overkamp van Actiegroep Windmolenpark Schaarsheide Nee. "De colleges van beide gemeenten willen in Schaarsheide geen windmolens. Maar met de politiek weet je het nooit. Daarom willen we nu een signaal afgeven en hebben we de colleges en gemeenteraden een brief gestuurd met ons bezwaar. Ze zijn nu tegen en we willen dat ze tegen blijven."

De actiegroep is tegen het beoogde windmolenpark omdat ze het ontsierend vindt. Overkamp: "Het past niet in een open landschap. Dat geldt niet alleen voor Schaarsheide, maar voor de hele Achterhoek. Als je windenergie wilt is dat prima, maar zet de windmolens dan aan of in de zee. We willen bewoners wakker schudden."
Leden van de actiegroep hebben zaterdagmorgen op vier plekken in het gebied protestborden langs de weg geplaatst.

 

De Gelderlander, 20 juni 2009

 

 

 

Provincie gaat grotere locaties zoeken en neemt regie

 

14 mei 2009

 

De provincie Gelderland omvat 13% van het landoppervlak van Nederland, maar het aandeel in het windvermogen is slechts 0,3% (36 MW).

De provincie heeft als doelstelling 100 MW voor 2010 en 140 MW voor 2015.

Het realiseringstempo is echter laag en er zijn al vele projecten afgevallen. Er is nog slechts 16 MW bouwrijp (vergund, maar niet onherroepelijk) en dus nog 48 MW nodig om de doelstelling voor 2010 te halen en 88 MW voor 2015.  Er zit totaal 92 MW in de pijplijn.

De provincie heeft al een aantal malen te kennen gegeven dat zij overweegt om de ontwikkeling actiever te gaan sturen met aanwijzingen door middel van een provinciaal inpassingsplan.

In de notitie "Windenergie in Gelderland" wordt echter aangekondigd dat dat instrument t.b.v. het doel voor 2010 slechts in uiterste noodzaak en alleen op verzoek van gemeenten gehanteerd zal worden. Wel zal de provincie de gemeenten intensiever gaan ondersteunen.

 

Voor het doel van 2015 gaat de provincie wel zelf actief op zoek naar nieuwe, wat grotere locaties van meer dan 20 MW. Voor deze locaties zal dan een inpassingsplan gemaakt worden. Reeds lopende projecten die hier mee samen vallen kunnen daar dan mogelijk ook in ondergebracht worden. Een verzoek om een inpassingsplan van ontwikkelaar KDE voor twee locaties in de gemeente Bronckhorst (die niet wil meewerken) wordt vooralsnog niet gehonoreerd, in afwachting van de resultaten van de zoektocht naar de grotere locaties.

Brancheorganisatie NWEA meldt in een reactie dat ook voor de kleine projecten inpassingsplannen overwogen moeten worden: "Wij verzoeken u om voor alle projecten, ongeacht de omvang, die passen in het provinciale beleid en die momenteel stil liggen vanwege gebrek aan lokaal draagvlak, meer provinciale ondersteuning in te zetten en indien nodig om door middel van een inpassingsplan de bestemming mogelijk te maken", schrijft NWEA.

 

De notitie wordt een dezer dagen in PS besproken.

 

"Windenergie in Gelderland", 10 maart 2009

 

 

 

 

Hattem stemt tegen 3 van 12 turbines bij N50

 

11 december 2008

 

De Stentor meldt vandaag dat de gemeenteraad van Hattem tegen het plan heeft gestemd voor drie van twaalf windturbines nabij verkeersplein Hattemerbroek in de gemeenten Hattem, Oldebroek en Kampen.

Oldebroek heeft vorig jaar ingestemd met de plaatsing van vier molens, Hattem heeft nu nee gezegd tegen de plaatsing van drie stuks. Over twee maanden moet de gemeenteraad van Kampen beslissen of ze akkoord gaat met het voorstel om langs de N50 - tussen verkeersplein Hattemerbroek en de Burgemeester Hardenbergweg vijf windmolens te plaatsen.

Tegenstanders waren in grote getalen naar het gemeentehuis gekomen. "De Hattemse politiek laat zich leiden door de tribune," gromde een strijdvaardige Jan van Werven, de 'architect' van het windmolenplan - na afloop.
De Oldebroeker ondernemer gaat echter niet bij de pakken neerzitten en zet z'n kaarten nu op de provincie Gelderland, die een fervent voorstander van het windmolenpark is.

De Stentor, 10 december 2008

 

Zie ook hieronder bij Hattem.

 

 

Ede wil twee windturbines met burgerparticipatie

 

3 oktober 2008

 

B en W van de gemeente Ede zullen binnenkort een plan voor twee windturbines bij bedrijvenpark A 12 langs de A 30 voorleggen.

Het betreft twee turbines van elk 3 MW met een ashoogte van 105 meter tussen de Maxwellstraat en Schutterweg.
Bedrijven kunnen – als de gemeenteraad het voorstel steunt – straks inschrijven op het plan. Een belangrijke voorwaarde die de gemeente stelt, is dat inwoners kunnen participeren. Dat houdt in dat Edenaren de mogelijkheid krijgen de bouw van de molens financieel te ondersteunen in ruil voor een deel van de opbrengst.

 

De Gelderlander, 1 oktober

 

 

  Defensie blokkeert windpark Beltrum

 

5 maart 2008

 

Het ministerie van Defensie verwerpt een windmolenpark in het Beltrumse Veld. De Achterhoekse gemeenten Berkelland en Oost-Gelre hebben samen met de provincie Gelderland het oog op deze locatie laten vallen voor de bouw van maximaal tien windmolens. Defensie weigert medewerking, omdat het gebied precies onder een laagvliegroute ligt.
De provincie Gelderland is verbaasd omdat het gebruik van de laagvliegroute sinds 2002 is opgeschort. „Met het oog op buitenlandse missies wil Defensie de mogelijkheid toch openhouden”, aldus wethouder Leo Scharenborg van de gemeente Berkelland woensdag in een reactie. De provincie Gelderland probeert in een brief Defensie alsnog op andere gedachten te brengen.

(Tubantia)

 

 

 

B. en W. West Maas en Waal wijzen projecten af

 

18 juni 2008

Het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal heeft drie afzonderlijke verzoeken tot het plaatsen van windmolens afgewezen. "De windturbines midden in de open komgronden in West Maas en Waal zijn een aantasting van het landschap en daardoor niet gewenst", geeft het college als motivatie. De molens zouden onder andere aan de Bering en de Hoevenstraat komen.

 

Koop Duurzame Energie BV wilde nog eens zeven tot negen molens op een andere locatie plaatsen. Zeven jaar geleden al waren er plannen om in Altforst vijf windmolens te bouwen. Dat project werd uiteindelijk, toen het traject al in volle gang was, afgeblazen. Toen werd er ook gesproken van aantasting van het landschap.

De Gelderlander, 18 juni 2008

 

 

 

 

  Hattem wacht op Den Haag

 

22 februari 2008

 

Het Comité Geldersedijk reageert verheugd op het besluit van minister Cramer van VROM om een streep te halen door vier windmolens die bij Woerden zouden verrijzen. De molens passen niet in het landschap, oordeelde de minister afgelopen maandag.

Verder zegt ze 'niet uit te sluiten dat nog meer locaties voor windmolens worden afgewezen als deze het landschap te zeer gaan verrommelen'. Het is met name deze uitspraak die de tegenstanders van de geplande zeven windmolens bij knooppunt Hattemerbroek hoop geeft.

"We putten er zeker moed uit", zegt Harry Kremer, woordvoerder van het comité. "We vinden het een dappere stap van een minister die zowel milieu als ruimtelijke ordening onder haar hoede heeft. Als milieuminister moet ze natuurlijk voor windenergie zijn, maar ze heeft het toch aangedurfd om haar twijfels te uiten over 'losse' windmolens. Die spagaat is natuurlijk precies waar het hier om gaat. Ook wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen verrommeling van het landschap." Kremer ziet zeker parallellen tussen de molens die in Woerden zouden komen en die in zijn eigen achtertuin.

In een lang lint langs de N50 tussen Hattemerbroek en Zalkerbroek moeten, als het aan de ondernemers Van Werven en Prodeon ligt, op termijn twaalf grote windmolens verschijnen. De gemeente Kampen wil er vijf voor haar rekening nemen. Oldebroek en Hattem hebben er respectievelijk vier en drie in de planning voor die locatie.

Kampen is zelf niet zo enthousiast over de eventuele plaatsing van deze 'landschapsontsierende' molens. Maar met name de provincie Overijssel heeft Kampen opgedragen mee te helpen de geplande norm van 30 megawatt aan windenergie voor 2010 te halen.  De provincie Gelderland oefende vergelijkbare druk uit op Oldebroek en Hattem.

De raad van Kampen moet nog een besluit nemen, die van Hattem wilde tot nu toe geen uitsluitsel geven. Dat zal op korte termijn ook niet gebeuren. Een woordvoerder meldt dat Hattem eerst wil afwachten wat het definitieve standpunt van Den Haag en Arnhem wordt. De raad van Oldebroek is wel akkoord gegaan.

 

(De Stentor, 20 februari)

 

 

 

  Geen windenergie in gemeente Bronckhorst

 

4 februari 2008

 

Met tien stemmen voor en dertien tegen heeft de gemeenteraad van Bronckhorst bij Hengelo (Gld) donderdagavond 30-1 'nee' gezegd tegen windenergie. De fracties van het CDA en D66 stemden tegen. Zij kregen steun van twee fractieleden van de PvdA en één van de VVD. De tegenstanders vonden onder meer dat het rendement van de molens te gering was en de omvang te groot voor het Bronckhorster landschap. Voorstanders GroenLinks, VVD en PvdA waren van mening dat Bronckhorst de maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot alternatieve energie niet uit de weg mag gaan. De partijen wisten de meerderheid niet te overtuigen.

Uit een locatieonderzoek voor windmolens kwamen de Bakerwaard bij Baak en Rha, even oostelijk van Dieren, als kansrijk naar voren. Uit die gebieden kwamen twee initiatieven voor het plaatsen van molens.

(Tubantia)

 

 

 

  Geen windparken in Beuningen langs N 322 en A 50

 

22 januari 2008

 

De raadsfracties van de PvdA, CDA, GBD en VVD van de gemeente Beuningen zijn tegen de komst van deze windmolenparken. Ze vinden de wind- en blikvangers niet passen in het landschap. Daardoor is een meerderheid voor de windmolenplannen onmogelijk geworden en wordt vanavond tijdens de raadsvergadering een streep gehaald door de voorstellen. Alleen coalitiepartij GroenLinks is voor de windmolenparken. De gemeente Wijchen verzette zich tegen de bouwplannen van windmolens in haar buurgemeente.

Het voornaamste bezwaar van de politieke partijen tegen de windmolens is de grootte van 145 tot 150 meter. Volgens een rapport van het Geldersch Landschap passen deze metalen reuzen niet in Beuningen.

GroenLinks is als enige partij voor de windmolenparken en vindt dat de raad moet discussiëren over de inpasbaarheid in het landschap. Mike van der Kolk: "Windenergie is de schoonste bron voor opwekking van stroom en het meest economisch van alle vormen van groene stroom. Nadelen moeten worden beperkt. Voor onder meer geluid en slagschaduw zijn wettelijke regels."

De VVD en de PvdA spreken zich tegen de komst van de windmolens in de gemeente Beuningen uit. Ria Straathof van de PvdA: "De PvdA vindt het voorstel van het college niet ver genoeg gaan. We willen nu duidelijkheid voor alle belanghebbenden. Daarom stellen wij de raad voor niet mee te werken aan het plaatsen van windmolens in Beuningen." Het CDA wil instemmen met het collegevoorstel. Fractievoorzitter Pim van Teffelen: "De praktijk zal uitwijzen dat plaatsing dan niet meer haalbaar is. Rendement is voor de initiatiefnemers alleen te behalen met grotere molens."

De GBD is net als het CDA in principe voor windenergie, maar kan niet instemmen met het collegevoorstel. Frans Peperzak: "We moeten pas op de plaats maken. Eerst moet op nationaal niveau worden nagedacht hoe molens van deze hoogte in het landschap kunnen worden ingepast."

 

In april 2005 ging de Raad nog wel akkoord met een park langs de A 50.


De Gelderlander, 22 januari

 

 

  Aktiegroep tegen windpark Buren opgericht

 

14 januari 2008

 

Het park staat gepland in het buitengebied van Lienden en sluit aan op het windpark van de gemeente Neder-Betuwe in Echteld.
In Lienden bestaat het windpark eveneens uit vier windturbines met een hoogte van tussen de tachtig en negentig meter. Inmiddels heeft de WEOM (Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij) een aanvraag gedaan bij de gemeente Buren.
Een groep aanwonenden aan de Schaapsteeg en Zilverlandseweg wil het niet zo ver laten komen en heeft grote bezwaren.

Initiatiefnemer is Fred van Leeuwen, die op een paar honderd meter afstand van een van de turbines zou komen te wonen: "We hebben al de ellende van de Betuweroute en dit kan er nog wel bij. Verder vrezen we geluidsoverlast."

De Gelderlander, 14 januari 2008

 

Op 9 december 2008 is door de gemeenteraad met een nipte meerderheid van 11 voor en 9 tegen een voorbereidingsbesluit voor de locatie genomen. Zie website van de tegenstanders: De Klap van de Molen.

 

 

  Windpark Druten van de baan

 

21 oktober 2006

De gemeente Druten en NUON hebben besloten niet verder te gaan met de ontwikkeling van een windpark van drie turbines langs de Maas en Waalweg bij Puiflijk. Sinds 2000 is men bezig geweest in het kader van een zogenaamde klimaatovereenkomst tussen NUON en de gemeente. Er rees nogal wat weerstand tegen het plan en na de gemeenteraadsverkiezingen ontstond een nieuw gemeentebestuur dat beslist geen windpark wilde. De wethouder berichtte een gepikeerd NUON dat er een andere wind waait. De gemeente zal NUON 10.000 Euro vergoeden voor gedaan onderzoek. Tot nu toe is NUON alleen in Zutphen erin geslaagd om een windproject samen met de gemeente te realiseren in het kader van een klimaatovereenkomst.

(De Gelderlander)

 

 

 

  Raad Putten wijst windpark A 28 af

 

4 februari 2005

En weer ging er een windpark onderuit. Er leek zich in Putten enige tijd een nipte meerderheid af te tekenen voor een windpark langs de A 28 maar door de standpuntverandering van een van de drie leden van de fractie Gemeentebelangen ontstond toch een meerderheid van negen tegen acht om het door  B en W voorgestelde plan voor een project met vier turbines af te wijzen. De initiatiefnemers en potentiële exploitanten, vereniging windenergie Nulde, bestaande uit 16 boeren en servicebedrijf B.S.O in Barneveld, geven het echter nog niet op. Woordvoerder Wim Nab zegt dat alle mogelijke bezwaren de afgelopen jaren al uit de wereld zijn geholpen en hoopt nu dat de provincie gewicht in de schaal gaat brengen. In het kader van BLOW is er een provinciale doelstelling van 60 MW voor het jaar 2010. Het project Putten zou goed zijn voor 8 MW maar er is langs de A 28 plaats voor meer turbines, vindt hij, ook in Putten.

 

Nijkerk

Een park meer zuidelijk langs de A 28 met vijf turbines in de gemeente Nijkerk was diezelfde avond aan de orde. Ook daar was een meerderheid maar toen men telefonisch van het besluit van Putten hoorde kantelde de stemming. De beslissing is nu uitgesteld en B en W werd gevraagd met een nieuw plan te konen.

 

Ermelo

Een project meer naar het noorden langs de A 28 bij het Strand in de gemeente Ermelo werd eind vorig jaar al weggestemd.

 

 

 

Lagerweij Dodewaard mag niet vervangen worden

 

16 december 2004

Het college van de gemeente Neder-Betuwe heeft een verzoek tot vervanging van de Lagerweij LW 15/75 aan de A15 bij Dodewaard (bouwjaar 1987 en in slechte staat) te vervangen door een veel grotere turbine op een ashoogte van 80 meter afgewezen. De gemeente is tegen windenergie en zal dan ook bezwaar maken tegen de provinciale plannen voor windturbines bij de A 15. Goedkeuring van deze vervanging zou de geloofwaardigheid van dat bezwaar aantasten.

De Gelderlander, 15 december 2004

(De turbine is in 2006 verwijderd)

 

 

  Echteld krijgt vier molens langs de A 15

 

De Gelderlander, 2 november 2004

Op het nippertje (de PvdA wist op het laatste moment nog de doorslaggevende stem van de SGP te winnen) is de gemeenteraad van Echteld akkoord gegaan met een parkje van vier turbines (80 meter ashoogte) van NUON langs de A 15 ten noordoosten van Tiel.

VVD en Gemeentebelangen waren tegen en vonden dat de Betuwelijn wel genoeg ellende had gegeven. De molens moesten maar naar zee. Tien omwonenden hadden bezwaren gemaakt tegen het plan.

(De turbines zijn in augustus 2008 gerealiseerd)

 

 

handjeBegin pagina

 

 

KLEINE BERICHTEN

 

 

  Duiven mag vier windturbines plaatsen

 

De commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften heeft naar aanleiding van bijna driehonderd bezwaren geoordeeld dat Duiven alle procedures juist heeft doorlopen.

De commissie heeft bij deze hoeveelheid bezwaren gemeend extra zorgvuldig te moeten handelen. De bezwaren kwamen van onder andere de Stichting Don Quichotte namens 231 inwoners van Lathum, van Natuurmonumenten Rheden en van omwonenden. De windmolens van NUON komen in het landelijke Duivense Broek. De mensen die er straks op uitkijken, wonen in Lathum.

Gelderlander, 26-3-2009

 

------

 

Lathum vreest hoge windturbines

 

De hoogte van de windturbines die in het Duivense Broek zijn gepland, is gigantisch. Dat vindt de stichting Don Quichotte uit Lathum.

 

 

"De meeste mensen verkijken zich daarop", meent adviseur Kees van Velzen van de stichting en tevens CDA-raadslid in Zevenaar. "De turbines torenen 55 meter boven de hoogste pijp van vuilverbrander AVR uit."
Vanmiddag vindt op het gemeentehuis van Duiven een hoorzitting van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften plaats. Er zijn negen bezwaarmakers die proberen het windmolenplan van tafel te krijgen. Onder hen de stichting Don Quichotte en de vereniging Natuurmonumenten. Een groot deel van het dorp Lathum is bij Don Quichotte aangesloten. Het Duivense Broek ligt tegen Lathum aan. De initiatiefnemer is WEOM, de windenergiedochter van energieleverancier Nuon. De windturbines in Duiven worden inclusief wieken 150 meter hoog.

Don Quichotte is niet tegen windenergie, maar vindt de locatie verkeerd. Daarnaast is het volgens de stichting pas interessant als het ook wat oplevert.
Van der Veer: " Dat is nu niet het geval".

De Gelderlander, 26 augustus 2008

----------------

 

Wethouder Duiven bedreigd

 

Wethouder Nico Verlaan van het Gelderse Duiven is de afgelopen maanden bedreigd wegens de voorgenomen plaatsing van een aantal windturbines in de gemeente. Dat zei hij gisteren in het radioprogramma Atlas van de omroep Llink.
De komst van vier windmolens van 150 meter in Duiven roept veel weerstand op, onder andere in het naburige dorp Lathum. De wethouder zei dat zijn gezin met de dood wordt bedreigd en dat op internet luchtfoto’s van zijn huis zijn gezet.
Bijna twee derde van de bouwprojecten voor windmolenparken loopt momenteel vast in de besluitvorming bij gemeenten, bleek vorige maand uit een analyse van alle projecten die bij het ministerie van VROM bekend waren.
De projecten stranden vooral doordat bewoners (en bestuurders) vrezen dat de molens overlast zullen veroorzaken en het landschap ontsieren waardoor de omliggende huizen minder waard worden.

(ANP)

---------------------

 

 

Meer lokaal:

Alle cijfers van de Gemeenten - TOP-90.

 

 

 

Wind Service Holland

Jaap Langenbach

Dwerssteech 8  8551 SB Wâldsein

Fryslân, Nederland,

Tel. + 31 514 - 592 536

 

Member of  WWEA